1. Algemene beginselen
 2. Wat is de definitie van termen met een hoofdletter?
 3. Wat is het doel van een handvest?
 4. Welke gegevens worden verzameld?
 5. Waarom worden uw gegevens gebruikt?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Met wie worden Uw gegevens gedeeld?
 8. Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
 9. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 10. Wat zijn uw rechten?
 11. Hoe verzamelt AD Tyres gegevens over minderjarigen?
 12. Hoe zit het met cookies en soortgelijke traceertechnologieën?
 13. Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen in het handvest?
 14. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. ALGEMENE BEGINSELEN

De vennootschap AD Tyres International SLU, een vennootschap naar Andoriaans recht in de vorm van een naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Andorra onder nummer 16339, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: dpo@adtyre.com, telefoon: +376 810 888, (hierna te noemen "AD Tyres") die een e-commerce activiteit uitoefent, biedt de verkoop van banden en aanverwante producten aan via de website https://www.bandenleader.nl/ (hierna te noemen de "Site").

In het kader van deze activiteit kan AD Tyres online of telefonisch gegevens verzamelen waarmee klanten, gebruikers van de site of derden (hierna onlosmakelijk aangeduid als de "Betrokkenen" of "U") direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd en om een of meer Verwerkingen van deze gegevens uit te voeren. De verzameling door AD Tyres van de Gegevens van de Betrokkenen gebeurt nooit indirect, d.w.z. via een derde bron.

AD Tyres, waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens voor zover zij het doel en de middelen van deze Verwerking vaststelt.

Voor bepaalde Bankgegevens deelt AD Tyres de verantwoordelijkheid voor de verwerking met GoCardless SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 834422180, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7 rue de Madrid in Parijs (75008). Meer informatie over hoe GoCardless omgaat met uw bankgegevens en uw rechten inzake gegevensbescherming vindt u hier.

Met betrekking tot bepaalde door cookies verzamelde browsegegevens deelt AD Tyres de verantwoordelijkheid voor de verwerking ervan met derde bedrijven, waarvan een lijst en verdere details te vinden zijn op de cookie-pagina.

AD Tyres heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de "GDPR") wiens contactgegevens dpo@adtyre.com zijn.

De door AD Tyres verzamelde gegevens worden meer bepaald verwerkt door het filiaal van AD Tyres dat gevestigd is op het grondgebied van Malta, namelijk AD TYRES INTERNATIONAL EU, geregistreerd onder het nummer OC 1277, met maatschappelijke zetel te Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Deze gegevensverwerkingen worden derhalve beschouwd als verricht op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig overweging 22 en artikel 3, lid 1, van de GDPR en zijn onderworpen aan deze wetgeving.

Daarnaast is ook de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) van toepassing op de Verwerking van Gegevens op grond van artikel 4, lid 2, onder a), van die wet.

U wordt verzocht deze Privacy Policy (hierna de "Policy") zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

2. WAT IS DE DEFINITIE VAN TERMEN MET EEN HOOFDLETTER?

Woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter hebben de hieronder vermelde definitie.

AD Banden
betekent de inartikel 1, eerste alinea, genoemde vennootschap.
Charter
heeft de inartikel 1 bedoelde definitie.
Klantenrekening
is het account dat elke klant kan aanmaken vanaf de https://www.bandenleader.nl/mijn-account/ pagina.
Gegevens
alle persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Bankgegevens
heeft de definitie van artikel 4.
Bestelgegevens
heeft de definitie van artikel 4.
Navigatiegegevens
heeft de definitie van artikel 4.
Technische gegevens
heeft de definitie van artikel 4.
Betrokkene(n)
heeft de definitie van artikel 1.
Product(en)
betekent de band of aanverwante producten (velgen, kettingen, enz.) die door AD Tyres op de Site te koop worden aangeboden.
GDPR
heeft de definitie van artikel 1.
Website
heeft de definitie van artikel 1.
Behandeling(en)
betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen worden uitgevoerd en op de Gegevens worden toegepast, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, extraheren, raadplegen, gebruiken, mededelen door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, met elkaar in overeenstemming brengen of verbinden, beperken, wissen of vernietigen.
Jij
heeft de definitie van artikel 1.

3. WAT IS HET DOEL VAN EEN HANDVEST?

Dit privacybeleid wordt aan U beschikbaar gesteld op het moment dat Uw gegevens worden verzameld, teneinde volledige transparantie te garanderen over de verwerking van Uw gegevens door AD Tyres door middel van het verstrekken van beknopte, gemakkelijk toegankelijke, gemakkelijk te begrijpen informatie die in duidelijke en eenvoudige bewoordingen is geformuleerd.

In het geval dat de informatie niet duidelijk genoeg is, nodigen wij U uit om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar dpo@adtyre.com of door het contactformulier hier te gebruiken.

Het Handvest is van toepassing op uw gegevens die worden verzameld en verwerkt door AD Tyres in het kader van de volgende activiteiten en waarvoor AD Tyres de verantwoordelijke voor de verwerking is:

 • Uw gebruik van de Site, inclusief het browsen op de Site;
 • het aanmaken en gebruiken van Uw klantenaccount via de Site;
 • de aankoop van door AD Tyres via de Site aangeboden Producten; of
 • elk contact met de klantenservice.

Dit beleid is niet van toepassing op enige andere gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in een andere context dan hierboven beschreven en waarvoor AD Tyres niet de verantwoordelijke voor de verwerking is.

4. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

GEGEVENS VERZAMELD OP UITDRUKKELIJK VERZOEK VAN AD-BANDEN

AD Tyres verzoekt uitdrukkelijk om het verzamelen van Uw gegevens op verschillende tijdstippen en in het bijzonder tijdens :

 • gebruik van de Site;
 • het plaatsen van een bestelling op de Site;
 • het aanmaken van een klantenaccount op de Site; of
 • elke communicatie met de klantenservice.

De verzamelde gegevens (hierna de "Bestelgegevens ") bestaan met name uit :

 • Uw voornaam;
 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw postadres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw land;
 • Uw intracommunautaire BTW-nummer.

Voor betalingsdoeleinden bestaan deze op ons uitdrukkelijk verzoek verzamelde Gegevens (hierna de "Bankgegevens ") uit Uw creditcardnummer, de vervaldatum en de CVC (of het visuele cryptogram op de achterzijde van de kaart), die aan de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven: Checkout.com, Hipay of Braintree.

Wat de betaling door de Paypal-dienstverlener betreft, worden de bankgegevens rechtstreeks door dit bedrijf van U verzameld bij het aanmaken van uw rekening. Het Paypal-bedrijf is dan alleen verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Wij gebruiken GoCardless om automatische afschrijvingen via uw IBAN te beheren. Meer informatie over hoe GoCardless omgaat met uw bankgegevens en uw rechten op het gebied van gegevensbescherming vindt u hier.

Bepaalde Bestelgegevens (voornaam, naam, adres, telefoonnummer, land, e-mailadres) en Bankgegevens zijn noodzakelijk voor het afsluiten van het contract met AD Tyres. Bijgevolg zal elk verzuim van Uw kant om deze gegevens aan ons mee te delen, U verhinderen om Uw bestelling af te ronden.

DOOR ADVERTENTIEBANDEN AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

AD Tyres kan, met name tijdens Uw navigatie op de Website, sommige van Uw gegevens automatisch verzamelen via Uw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.). Deze gegevens kunnen ook worden verzameld als er geen bestelling wordt geplaatst. Dit verzamelen gebeurt over het algemeen met behulp van cookies.

Deze gegevens (hierna de "technische gegevens " genoemd) bestaan met name uit :

 • Uw IP-adres (het identificatienummer dat aan Uw apparaat wordt toegekend als onderdeel van de verbinding met het internet) ;
 • Uw MAC-adres (fysiek identificatienummer opgeslagen op uw netwerkkaart of netwerkinterface) ;
 • Uw IMEI-nummer (het identificatienummer van uw mobiele telefoon) ;
 • het besturingssysteem van Uw apparaat (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, enz.);
 • Uw mobiele telefoonoperator ;
 • Uw internetprovider ;
 • de browser die U gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, enz.); of
 • de tijdzone die Uw toestel gebruikt.

De Gegevens die automatisch via Uw apparaat worden verzameld bestaan ook uit Gegevens over Uw browsen (hierna "Browsergegevens ") zoals:

 • de pagina's die u hebt bezocht;
 • de datum van Uw bezoek ;
 • de tijd besteed aan elke bezochte pagina;
 • de links die je hebt geactiveerd;
 • de door u geraadpleegde aanbiedingen;
 • de producten die u zoekt;
 • de door U geplaatste bestellingen; of
 • Uw consumptiegewoonten van de Producten.

5. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT?

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als de verwerking is gebaseerd op :

 • een wettelijke rechtvaardiging als bedoeld in artikel 6, lid 1, GDPR (toestemming, uitvoering van een overeenkomst, nakoming van een wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke); en
 • uitdrukkelijke, legitieme doelstelling( en) die door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn vastgesteld.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door AD Tyres uitgevoerde verwerkingen met het doel, de wettelijke rechtvaardiging en de betrokken gegevens voor elk daarvan.

Naam van de behandeling Doelstellingen Wettelijke rechtvaardiging Betrokken gegevens
bestellen
 • Reageren op al Uw verzoeken om een bestelling te plaatsen
 • rekening houden met uw bestelling en deze uitvoeren
 • Het uitvoeren van de levering en eventueel de montage
Contract
 • Bestelgegevens
Eenmalige transactie per creditcard
 • De betaling van uw bestelling uitvoeren
 • Beheer van geweigerde banktransacties
Contract
 • Bankgegevens (CB)
Toekomstige aankopen vergemakkelijken
 • Bankgegevens opslaan om toekomstige aankopen te vergemakkelijken
Toestemming
 • Bankgegevens (CB)
SEPA-incasso
 • Overdracht van uw IBAN aan de GoCardless provider
Contract
 • Bankgegevens (IBAN)
Vorderingen op betalingen
 • Eventuele klachten van de houder van de creditcard waarmee de bestelling is betaald, behandelen
Contract
 • Bankgegevens
Dienst na verkoop
 • Beheer van uw klachten
 • de wijziging van het handvest of de algemene verkoopsvoorwaarden melden
 • Beheer van de relaties met de klant (verzoeken, opmerkingen en suggesties) na een bestelling
 • Beheer van terugbetalingen
Contract
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens
Klantenrekening
 • Om uw volgende bestellingen te vergemakkelijken door de herinvoer van reeds aan AD Tyres meegedeelde elementen te vermijden
toestemmingsbeschikking
 • Gegevens voor
Nieuwsbrief (inclusief commerciële aanbiedingen van AD Tyres)
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (inclusief AD Tyres commerciële aanbiedingen)
Toestemming
 • Bestelgegevens (e-mailadres)
Commerciële aanbiedingen van AD Tyres
 • Directe prospectiecampagnes uitvoeren op Producten van AD Tyres
 • AdWords-campagnes uitvoeren op producten van AD Tyres
Gerechtvaardigd belang (4)
 • Bestelgegevens
 • Technische Gegevens
 • Navigatiegegevens
 • Gegevens van Serviceproviders
 • Gegevens van Derden
Gerichte reclame
 • Onze reclameboodschappen afstemmen op uw behoeften en gewoonten
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Gebruikerservaring
 • Uw ervaring van de Site te personaliseren volgens Uw behoeften en gewoonten
 • Versnel uw navigatie op de site
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Statistieken
 • Uitvoeren en analyseren van statistische studies
Legitiem belang (1) en toestemming (cookie)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Kwaliteit
 • Om technische problemen bij het gebruik van de site te analyseren
 • Het opsporen van anomalieën in het informatiesysteem
Gerechtvaardigd belang (2)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Fraude
 • Opsporing van namaak en technologiefraude
Gerechtvaardigd belang (3)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens

(1) Het gerechtvaardigd belang van AD Tyres is om zichzelf te kunnen evalueren en verbeteren dankzij het statistisch instrument.

(2) Het rechtmatige belang van AD Tyres is het waarborgen van de kwaliteit van zijn dienstverlening.

(3) Het rechtmatige belang van AD Tyres is het voorkomen van fraude.

(4) Het gerechtvaardigd belang is datgene wat wordt bedoeld in Overweging (47) van de AVG, waarin staat: « De verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd om een gerechtvaardigd belang te dienen ». Dit gerechtvaardigd belang bestaat met name uit het onderhouden van een regelmatige commerciële relatie met U.

6. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

AD Tyres maakt er een erezaak van Uw gegevens niet langer te bewaren in een vorm die Uw identificatie mogelijk maakt dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De onderstaande tabel toont de bewaartermijnen voor elk type gegevens, afhankelijk van de verwerking waarvoor ze worden gebruikt.

Gegevens Behandeling Houdbaarheid in actieve basis (1) Tussentijdse opslagperiode (2)
Bestelgegevens bestellen 3 jaar na de laatste bestelling n/a*
Dienst na verkoop 3 jaar na de laatste bestelling n/a
Commerciële aanbiedingen van AD TYRES 2 jaar vanaf de laatste bestelling n/a
Klantenrekening 3 jaar vanaf de laatste aansluiting op het klantaccount of tot intrekking van de toestemming indien eerder n/a
Nieuwsbrief Totdat U zich uitschrijft of 3 jaar na de laatste login op de klantenaccount als dit eerder is. n/a
Statistieken 3 jaar na de laatste bestelling n/a
Fraude n/a 5 jaar vanaf de verzameling van de betrokken gegevens
Bankgegevens (3) Transactie (CB) Tot volledige betaling van de bestelling n/a
Vorderingen op betalingen n/a 13 maanden vanaf de datum van debitering
of
15 maanden in geval van uitstel van betaling
Dienst na verkoop Tot het verstrijken van de termijn waarvoor AD Tyres zich ertoe verbindt U een bestelling te vergoeden (met name de termijn voor herroeping of de termijn voor annulering van de bestelling) n/a
SEPA-incasso (IBAN) Het tijdstip van verzending van het IBAN naar GoCardless n/a
Vergemakkelijking van latere aankopen (CB) Totdat de toestemming wordt ingetrokken of de geldigheid van de bankkaart afloopt, indien eerder n/a
Technische gegevens Gerichte reclame Zie Cookies n/a
Commerciële Aanbieding AD Tyres
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude
Navigatiegegevens Gerichte reclame Zie Cookies n/a
Commerciële aanbieding AD Tyres
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude

*n/a betekent niet van toepassing.

(1) Actieve opslag is de opslag van de betrokken Gegevens in de databank die voor de betrokken Verwerking wordt gebruikt.

(2) Tussentijdse archivering houdt in dat de Gegevens onder voorwaarden van beperkte toegang worden bewaard (i) hetzij in een specifieke archiefbestand dat gescheiden is van het actieve bestand, waarbij de toegang beperkt is tot de personen die er uit hoofde van hun functie belang bij hebben er kennis van te nemen, (ii) hetzij in het actieve bestand, mits de gearchiveerde Gegevens door middel van een logische scheiding (beheer van toegangsrechten en machtigingen) zodanig zijn afgezonderd dat zij niet toegankelijk zijn voor personen die geen belang meer hebben bij de verwerking ervan.

(3) De bankgegevens worden nooit bewaard door AD Tyres, maar door haar betalingspartners (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless, afhankelijk van het geval).

7. MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

AD Tyres kan sommige van uw gegevens delen met andere hieronder vermelde entiteiten. In elk geval zal AD Tyres deze gegevens alleen delen in de mate die strikt noodzakelijk is om de doelstelling(en) van de Verwerking van uw gegevens door AD Tyres te waarborgen of om de precieze en legitieme doelstelling(en) te waarborgen die door deze ontvanger zijn gedefinieerd.

ENTITEITEN VAN DE GROEP WAARTOE AD BANDEN BEHOORT

AD Tyres kan sommige van uw gegevens delen met andere entiteiten van de groep waartoe AD Tyres behoort om u beter te leren kennen. Deze andere entiteiten zijn onderworpen aan soortgelijke verplichtingen als AD Tyres voor de bescherming van uw gegevens.

ONDERAANNEMERS EN EXTERNE DIENSTVERLENERS

AD Tyres kan sommige van uw gegevens delen met onderaannemers en/of externe dienstverleners die worden gebruikt in het kader van de levering van producten en diensten van AD Tyres via de Site. Het delen van Uw gegevens met deze entiteiten is noodzakelijk voor de uitvoering van Uw bestelling. AD Tyres deelt alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht die aan deze entiteiten is toevertrouwd, nadat zij contractueel heeft verzekerd dat de verbintenissen van deze entiteiten even hoog zijn als die welke in dit Handvest zijn opgenomen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens.

Dit zijn voornamelijk de volgende entiteiten:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (technologische uitbesteding)
 • OVH (website hosting)
 • HOTJAR (analytische cookie)
 • GOOGLE (advertentiecookie)
 • MICROSOFT (advertentiecookie)
 • CHECKOUT.COM (betalingsdienstaanbieder)
 • HIPAY (betalingsdienstaanbieder)
 • BRAINTREE (betalingsdienstaanbieder)
 • GOCARDLESS (betalingsdienstaanbieder)
 • PAYPAL (betalingsdienstaanbieder)
 • DPD (delivery service provider)
 • GLS (bezorger)
 • UPS (bezorgdienst)
 • DHL (bezorger)
 • SEUR (bezorger)
 • CHRONOPOST (bezorger)
 • BOOMERANG (bezorger)
 • TNT (bezorger)

Dit zijn ook de partnergarages, waarvan een lijst hier toegankelijk is.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN

AD Tyres kan uw gegevens uitzonderlijk delen in de volgende gevallen: (i) in het kader van een fusie, een gehele of gedeeltelijke overname van AD Tyres, een overdracht van activa of een andere soortgelijke transactie, (ii) wanneer dit delen wordt voorgeschreven door de wet, een voorschrift of een bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteit ; of (iii) om de rechten en/of veiligheid van een persoon te beschermen, om illegale of vermoedelijke illegale activiteiten te voorkomen of daartegen op te treden of om de rechten, eigendom en veiligheid van de website van AD Tyres te verdedigen; (iv) om de verbintenissen die AD Tyres in uw belang is aangegaan in het kader van dit Handvest uit te voeren en te beveiligen.

8. WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt en opgeslagen op het grondgebied van Malta, dat gelegen is in de Europese Unie.

Het bedrijf AD Tyres, gevestigd in het Vorstendom Andorra, buiten de Europese Unie, heeft echter toegang tot deze gegevens.

Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de Europese Commissie verklaard dat Andorra wordt geacht een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgegeven.

Bovendien kan AD Tyres niet uitsluiten dat uw gegevens worden overgedragen naar andere gebieden buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en in het bijzonder naar gebieden waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens lager is dan in de Europese Unie.

In het laatste geval verbindt AD Tyres zich ertoe het bestaan van maatregelen na te gaan of passende maatregelen te nemen om een bevredigend beschermingsniveau voor Uw gegevens te waarborgen, zoals :

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van het betrokken land;
 • modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of modelcontractbepalingen die door een toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld, waaraan de ontvanger is onderworpen en waarvan u ons een kopie kunt vragen indien zij formeel zijn ondertekend;
 • interne bedrijfsregels;
 • een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurde certificeringsregeling (met inbegrip van een bindende en afdwingbare verbintenis van de niet-EU-ontvanger om passende waarborgen toe te passen);
 • een administratieve regeling of een juridisch bindende en afdwingbare tekst die is opgesteld om samenwerking tussen overheidsinstanties mogelijk te maken.

Met betrekking tot deze voornaamste partners van AD Tyres zijn de volgende landen de landen van bestemming van de gegevens en de getroffen passende waarborgen.

Ontvangers Land Garanties
GCG Frankrijk Europese Unie
OVH Duitsland Europese Unie
HOTJAR Malta Europese Unie
GOOGLE Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
MICROSOFT Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
CHECKOUT.COM Verenigd Koninkrijk Geschiktheidsbesluit van 28 juni 2021
HIPAY Frankrijk Europese Unie
BRAINTREE Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
GOCARDLESS Verenigd Koninkrijk Geschiktheidsbesluit van 28 juni 2021
PAYPAL Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
DPD Frankrijk Europese Unie
GLS Nederland Europese Unie
UPS Verenigde Staten Standaardcontractbepaling en Privacy Shield-certificering
DHL Duitsland Europese Unie
SEUR Spanje Europese Unie
CHRONOPOST Frankrijk Europese Unie
BOOMERANG Frankrijk Europese Unie
TNT Nederland Europese Unie

9. HOE WORDEN UW GEGEVENS BESCHERMD?

AD Tyres heeft passende fysieke, technische, administratieve en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om Uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, gebruik, verlies, accidentele vernietiging, beschadiging, diefstal of verspreiding.

Ondanks zijn voortdurende inspanningen kan AD Tyres geen resultaat garanderen wat betreft de beveiliging van Uw gegevens en nodigt U uit om eventuele moeilijkheden waarvan U op de hoogte bent te melden.

Hiertoe kunt u contact opnemen met de klantenservice, wanneer het u uitkomt, door een e-mail te sturen naar dpo@adtyre.com of door gebruik te maken van het contactformulier dat hier toegankelijk is.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA, en het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing op deze service.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt U over de hieronder vermelde rechten met betrekking tot Uw gegevens:

 • het recht op toegang tot Uw gegevens:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van AD Tyres een bevestiging te krijgen dat er al dan niet gegevens over U worden verwerkt, alsmede toegang tot de genoemde gegevens en tot de volgende informatie: doeleinden, categorieën van gegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers, duur van de bewaring of de criteria voor het bepalen van deze duur, Uw rechten met betrekking tot deze gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, de bron van de verzameling van de gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze gegevens.

  U hebt ook het recht om, wanneer Uw gegevens worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie, geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot die overdracht.

  Op grond van het recht van toegang zal AD Tyres U een kopie van de Gegevens verstrekken en kan een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor eventuele bijkomende kopieën die U vraagt. Indien U het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij U anders verzoekt.

 • het recht om Uw gegevens te rectificeren:

  dit is de mogelijkheid voor U om van AD Tyres de rectificatie te verkrijgen, zo spoedig mogelijk, van Uw gegevens die onjuist of, rekening houdend met de doeleinden van de Verwerking, onvolledig zijn (U kunt hiervoor een aanvullende verklaring verstrekken);

 • het recht om Uw gegevens te wissen:

  Dit is de mogelijkheid voor U om van AD Tyres te verkrijgen dat Uw gegevens zo snel mogelijk worden gewist om een van de volgende redenen

  • deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of op een andere wijze worden verwerkt;
  • U trekt Uw toestemming waarop de Verwerking van deze Gegevens is gebaseerd in, mits er geen andere rechtsgrond voor deze Verwerking bestaat;
  • U maakt bezwaar tegen de Verwerking van deze Gegevens onder de voorwaarden die hieronder zijn gespecificeerd met betrekking tot Uw recht op bezwaar;
  • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan AD Tyres is onderworpen; of
  • de gegevens werden verzameld in het kader van de verlening van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

  Indien de te verwijderen gegevens door AD Tyres openbaar zijn gemaakt, worden, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen genomen, met inbegrip van technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die deze gegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat U verzocht hebt elke koppeling naar deze gegevens of elke kopie of reproductie daarvan te verwijderen.

  Dit recht op wissen is niet van toepassing voor zover de Verwerking noodzakelijk is:

  • de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, te vervullen;
  • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
  • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of
  • de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van Uw gegevens:

  Dit betreft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de Verwerking van Uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang door AD Tyres (inclusief profilering op basis van deze rechtvaardiging) indien deze Verwerking in feite niet wordt gerechtvaardigd door AD Tyres op legitieme en dwingende gronden die zouden prevaleren boven Uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Dit omvat tevens de mogelijkheid voor U om bezwaar te maken tegen Verwerking ten behoeve van prospectie (met inbegrip van profilering indien deze verband houdt met dergelijke prospectie).

  Wat ten slotte de Verwerking voor statistische doeleinden betreft, gaat het om de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een dergelijke Verwerking om redenen die verband houden met Uw bijzondere situatie, tenzij de Verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang.

 • het recht om de Verwerking van Uw gegevens te beperken :

  Dit is de mogelijkheid voor U om van AD Tyres de beperking van de Verwerking te verkrijgen in een van de volgende gevallen:

  1. gedurende de periode die AD Tyres nodig heeft om de juistheid van de Gegevens te controleren wanneer U de juistheid van de Gegevens betwist;
  2. U maakt bezwaar tegen de verwijdering van gegevens uit een onrechtmatige Verwerking en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
  3. de Gegevens niet langer nuttig zijn voor AD Tyres in het kader van de doeleinden van de Verwerking, maar voor U noodzakelijk blijven in het kader van de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
  4. gedurende de periode die nodig is om te bepalen of de door AD Tyres aangevoerde legitieme redenen prevaleren boven de Uwe wanneer U op deze basis bezwaar hebt gemaakt tegen de Verwerking.

  In geval van beperking van de Verwerking mogen de gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met Uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of ter bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

  U wordt door AD Tyres geïnformeerd over de opheffing van de beperking voordat deze van kracht wordt.

 • het recht op overdraagbaarheid van Uw gegevens :

  Dit is de mogelijkheid voor U om van AD Tyres de mededeling te verkrijgen van Uw gegevens die aan AD Tyres zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze gegevens over te dragen aan een andere entiteit (deze overdracht wordt uitgevoerd door U of, indien technisch mogelijk, door AD Tyres) en dit, wanneer de Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en is gebaseerd op toestemming of op een contract;

 • het recht om uw toestemming in te trekken:

  Dit is de mogelijkheid voor U om Uw toestemming in te trekken voor elke Verwerking van Uw gegevens die werd uitgevoerd op basis van Uw eerdere toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt U verzocht contact met ons op te nemen wanneer het U schikt:

 • of door een e-mail te sturen naar: dpo@adtyre.com
 • of door het contactformulier hier in te vullen.

Om uw verzoek zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen, verzoekt AD Tyres u uw verzoek duidelijk en gedetailleerd te formuleren. Als er twijfel bestaat over uw identiteit, kan AD Tyres om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Je hebt ook de :

 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit :

  de mogelijkheid voor U om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar U gewoonlijk verblijft, waar U werkt of waar de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, indien U van mening bent dat de Verwerking van Uw gegevens een inbreuk op de wet vormt.

Om het u gemakkelijker te maken dit recht uit te oefenen, nodigen wij u uit de lijst van toezichthoudende autoriteiten hier te raadplegen.

11. HOE VERZAMELT ADVERTENTIEBANDEN GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

De Producten die door AD Tyres op haar Site worden verkocht, zijn niet bestemd voor minderjarigen. Bijgevolg verwerkt AD Tyres geen gegevens over minderjarigen en gaat er niet van uit dat de gegevens van bezoekers van de site of zijn klanten direct of indirect betrekking hebben op minderjarigen.

12. HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE SOORTGELIJKE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

AD Tyres gebruikt cookies en andere soortgelijke technologieën, waarmee sommige van Uw gegevens kunnen worden verzameld. Deze cookies stellen ons in staat Uw ervaring bij het surfen op de Site te verbeteren, ons informatie te verschaffen over de werking en kwaliteit van onze Site en te helpen bij het aanbieden van gerichte reclame.

AD Tyres verzamelt Uw voorafgaande toestemming door middel van een banner op de startpagina van de Site wanneer U voor het eerst verbinding maakt met deze computerhulpmiddelen. Uw toestemming wordt door AD Tyres opnieuw gevraagd onder dezelfde voorwaarden aan het einde van een periode van dertien maanden na de vorige verzameling van uw toestemming.

AD Tyres nodigt U uit de pagina "Cookies" van zijn Site te raadplegen voor meer informatie.

13. HOE WORDT U OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN IN HET HANDVEST?

AD Tyres kan dit Handvest periodiek wijzigen om rekening te houden met de wettelijke evoluties inzake de bescherming van Uw gegevens.

AD Tyres zal U op de hoogte brengen van wijzigingen of updates door middel van een kennisgeving die naar Uw e-mailadres wordt gestuurd en/of een bericht dat op de Site wordt weergegeven.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

AD Tyres staat tot uw beschikking om al uw vragen over dit Handvest te beantwoorden.

U bent uitgenodigd om contact met ons op te nemen wanneer het U schikt:

 • of door een e-mail te sturen naar: dpo@adtyre.com
 • of door het contactformulier hier in te vullen.
LiveChat
Whatsapp Messenger