ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

- Versie geldig vanaf 18 oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, een Andorrese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid societat limitada unipersonal met een kapitaal van 1.000.000 euro, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Andorra onder nummer 16339, met het intracommunautaire BTW-nummer NL824295304B01, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Prinsdom Andorra), e-mail: cm(a)adtyre.com, telefoon: +376 810 888, (hierna de "Verkoper" genoemd) heeft als hoofdactiviteit de verkoop van banden en bijbehorende producten via de website bandenleader.nl (hierna de "Site").

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om, zonder beperking, alle verkopen van producten en diensten aan elke klant, natuurlijke of rechtspersoon, of deze nu consument, niet-professioneel of professioneel is (hierna de "Klant"), die een aankoop heeft gedaan op de Site en om de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Klant te definiëren.

1. DEFINITIES

Alle gemeenschappelijke namen waarvan de eerste letter in dit document met een hoofdletter is geschreven, hebben de definitie die aan dit artikel is toegewezen.

 • Ontvangstbevestiging verwijst naar de e-mailrespons die door de Verkoper aan de Klant wordt verzonden na de validatie van de Bestelling door de Klant en die de samenvatting van de Bestelling, de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden en de bijbehorende Factuur bevat.
 • Bestelformulier verwijst naar de samenvatting van de door de Klant geselecteerde Producten die door deze laatste op de Site moeten worden gevalideerd om de Bestelling af te ronden.
 • Leveringsbon verwijst naar het document dat door de Vervoerder aan de Klant wordt overhandigd bij de levering van de Bestelling, tegen ondertekening van de Klant die de levering van de Bestelling bevestigt, evenals de perfecte staat van het of de betrokken Product(en) en de afwezigheid van anomalieën.
 • AV verwijst naar de huidige algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper waaraan de Klant moet voldoen om zijn Bestelling te plaatsen.
 • Klant verwijst naar elke individu of bedrijf dat optreedt als Consument, Niet-Professioneel of Professioneel die toegang heeft tot de Site met het oog op het plaatsen van een Bestelling.
 • Bestelling verwijst naar het of de Product(en) die door de Klant zijn besteld voor elke aankoopgelegenheid op de Site.
 • Consument verwijst naar een Klant, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit.
 • Contract verwijst naar het geheel van contractuele documenten die de rechten en verplichtingen van de Partijen voor elke Verkoop definiëren, vermeld in Artikel 15.
 • Leveringsdatum verwijst naar de daadwerkelijke leveringsdatum van de Bestelling aan de Klant die op de Leveringsbon staat vermeld.
 • Leveringstermijn verwijst naar de maximale termijn vermeld in Artikel 8.2 waarbinnen de Verkoper zich verbindt de Bestelling aan de Klant te leveren.
 • Herroepingstermijn verwijst naar de termijn vermeld in Artikel 9.
 • Factuur verwijst naar de factuur die aan de Klant wordt verzonden via de Ontvangstbevestiging.
 • Overmacht verwijst naar het geval waarin een gebeurtenis buiten de controle van de schuldenaar, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien bij het sluiten van het Contract en waarvan de effecten niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, de uitvoering van zijn verplichting door de schuldenaar verhindert.
 • Leverancier verwijst naar een derde partij bij het Contract die in het bezit is van het of de Product(en) van de Bestelling van de Klant.
 • Levering verwijst naar de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of de controle over het of de Product(en).
 • Niet-Professioneel verwijst naar een Klant, een rechtspersoon, die niet handelt voor professionele doeleinden (zie de definitie van Professioneel hieronder).
 • Productaanbieding verwijst naar het aanbod dat onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper op een van zijn platforms, waaronder zijn Site, wordt gepubliceerd, gewijd aan de verkoop van een specifiek Product en dat met name de foto, de kenmerken en de prijs van het Product omvat.
 • Partij(en) verwijst, in het enkelvoud, naar de Klant of de Verkoper individueel genomen en, in het meervoud, naar de Klant en de Verkoper collectief genomen.
 • Prijs verwijst naar de totale prijs vermeld in Artikel 5 die de Klant zich verbindt te betalen voor de Bestelling.
 • Product(en) verwijst naar de bandenproducten of bijbehorende producten (velgen, kettingen, etc...) die door de Verkoper op de Site te koop worden aangeboden.
 • Professioneel verwijst naar een Klant, een natuurlijk of rechtspersoon, publiek of privé, die handelt voor doeleinden die vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit, ook wanneer hij handelt in naam of voor rekening van een andere professional.
 • Site verwijst naar de website van de Verkoper toegankelijk op het URL-adres bandenleader.nl.
 • Montagestation(s) verwijst naar de garages vermeld op de Site (https://montage.bandenleader.nl/) waar de Klant zijn Bestelling kan laten bezorgen en zijn Producten kan laten monteren.
 • Rechthebbende op Herroeping verwijst naar de persoon vermeld in Artikel 9.
 • Vervoerder verwijst naar het transportbedrijf gekozen door de Leverancier of de Verkoper voor het transport en de Levering van de Bestelling naar het door de Klant opgegeven adres of naar het door deze laatste gekozen Montagestation.
 • Verkoper verwijst naar de persoon vermeld in de Inleiding.
 • Verkoop verwijst naar de juridische transactie gesloten tussen de Verkoper en de Klant waarbij de eerste zich verbindt de Bestelling te leveren en de tweede zich verbindt de Prijs te betalen.

2. DOEL EN AANVAARDING

De Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn bedoeld om, zonder beperking, alle Verkopen die via de Website van de Verkoper worden gesloten te reguleren en om de contractuele relaties tussen de Verkoper en de Klant met betrekking tot elke Bestelling te definiëren.

De AVV prevaleren en vervangen alle andere mogelijke overeenkomsten, verbintenissen, verklaringen, beloften, intenties, documentaties of informatie die eerder tussen de Partijen zijn uitgewisseld met betrekking tot de Bestelling.

De validatie van elke Bestelling door een Klant is strikt ondergeschikt aan de voorafgaande aanvaarding, zonder beperking of voorbehoud, van de volledige voorwaarden en bepalingen van de AVV die op dat moment van kracht zijn op de Website, welke aanvaarding tot uiting komt door het aankruisen van het vakje links van de vermelding « Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden en het privacybeleid gelezen en aanvaard deze. » met een muisklik. Deze stap vindt plaats nadat de Klant de mogelijkheid heeft gehad om de details van zijn Bestelling en de totale Prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij deze bevestigt om zijn definitieve aanvaarding uit te drukken.

De AVV zijn toegankelijk op de Website en worden aan de Klant verstrekt op een duurzame drager als bijlage bij de Ontvangstbevestiging.

Het Contract wordt geacht te zijn gesloten tussen de Partijen vanaf het moment dat de Ontvangstbevestiging door de Verkoper is uitgegeven.

De Verkoper zorgt voor het bewaren van het schriftelijke bewijs van het Contract vanaf de sluiting van het Contract en gedurende een periode van tien jaar vanaf de Levering van de Bestelling. De Klant kan toegang krijgen tot het gearchiveerde Contract op eenvoudig verzoek aan de Verkoper (https://www.bandenleader.nl/contact).

De Klant wordt geïnformeerd dat de sluiting van het Contract van zijn kant de verplichting met zich meebrengt om de Prijs te betalen ten gunste van de Verkoper.

3. PRODUCTEN

3.1 Kenmerken van de Producten

De essentiële kenmerken en de prijs van de Producten worden aangegeven in elke Productaanbieding die op de Site is gepubliceerd. Deze elementen vormen contractuele informatie die de Verkoper bindt in geval van het sluiten van de Overeenkomst met de Klant en onder voorbehoud van de beschikbaarheid op voorraad van de betreffende Producten.

Elke band is aan de zijkant voorzien van het DOT-nummer dat als volgt is samengesteld:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Code van de fabriek waar de band is geproduceerd
 • 4W: Dimensionale code specifiek voor de fabrikant
 • HWNX: Optionele code specifiek voor de fabrikant
 • 3903: productiedatum van de band die overeenkomt met de 39e week van het jaar 2003.

3.2 BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

De aanduiding van de beschikbaarheid van een Product in het overeenkomstige Productaanbod met de vermelding "VOORRAAD" is puur indicatief gezien de dagelijkse transactieflux en -volumes.

In geval van een voorraadtekort zal de Verkoper de Klant informeren en deze volledig terugbetalen via dezelfde methode die gebruikt werd bij de Bestelling binnen een termijn van tweeënzeventig (72) uur vanaf de kennisgeving van de onbeschikbaarheid van het Product. In geval van gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Bestelling, zal de Klant naar rato terugbetaald worden voor het ontbrekende Product of de ontbrekende Producten.

4. BESTELLING

4.1 TOEGANG TOT DE WEBSITE

De openbare website is het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar voor elke bezoeker, behoudens de noodzakelijke onderbrekingen voor technisch onderhoud, verzorging en updates die de Verkoper nodig acht uit te voeren en elke technische storing die buiten de wil van de Verkoper ligt.

Alle kosten die door de Klant worden gemaakt om zelf toegang te krijgen tot de Website, blijven volledig voor zijn rekening, met name de kosten van zijn computerapparatuur, zijn internetabonnement en alle software.

4.2 SELECTIE VAN HET OF DE PRODUCTEN

De Klant erkent en accepteert dat het zoeken en selecteren van het of de Producten door de Klant onder zijn volledige en enige verantwoordelijkheid gebeurt.

Om het zoeken voor de Klant te vergemakkelijken, stelt de Verkoper op zijn Website (i) een zoekbalk ter beschikking waarin de Klant vrij trefwoorden kan invoeren en (ii) een zoekhulpmiddel gebaseerd op verschillende kenmerken van de Producten zoals aangegeven in een keuzelijst. De goede werking, het belang, de volledigheid en de relevantie van deze hulpmiddelen worden niet gegarandeerd door de Verkoper.

Het is aan de Klant om kennis te nemen van het volledige aanbod van Producten dat door de Verkoper op zijn Website wordt aangeboden en om het nodige onderzoek te doen naar het geselecteerde model en naar de concurrentie om de relevantie, het belang en de geschiktheid van het Productaanbod voor zijn behoeften te evalueren.

De Verkoper verstrekt ter informatie:

 • de TECDOC-gegevens over de link tussen voertuig en onderdelen;
 • de BMF-gegevens over de link tussen voertuig, banden en velgen;
 • de gegevens van de fabrikant over de link tussen voertuigen en kettingen;
 • de gegevens over de compatibiliteit tussen de voertuigen en producten.

De Verkoper garandeert op geen enkele wijze de relevantie, nauwkeurigheid of volledigheid van deze gegevens die slechts ter indicatie worden verstrekt om het zoeken naar producten te vergemakkelijken. Het is aan de Klant om te controleren of de geselecteerde Producten geschikt zijn en overeenkomen met zijn voertuig.

De Klant wordt specifiek uitgenodigd om de beoordelingen te raadplegen, evenals de vergelijkbare banden die onder het Productaanbod worden voorgesteld, om te beoordelen of het bekeken Product aan zijn behoeften kan voldoen.

Het selecteren van een Product gebeurt door te klikken op de functie "Toevoegen aan winkelwagen" nadat de vereiste hoeveelheid is geselecteerd.

Deze handeling heeft alleen tot gevolg dat het geselecteerde Product in de winkelwagen van de Klant wordt opgenomen en leidt op dit moment tot geen enkele aankoopverplichting.

Zodra de Klant van mening is dat de selectie van zijn aankopen voltooid is, hoeft hij alleen maar naar de sectie "Winkelwagen" te gaan om de juiste selectie van Producten en hoeveelheden te controleren en kennis te nemen van de totale Prijs die aan zijn Bestelling is gekoppeld.

Voor de definitieve bevestiging van de Bestelling kan de Klant zijn winkelwagen op elk moment wijzigen en heeft hij de mogelijkheid om het detail van zijn Bestelling en de totale Prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij deze bevestigt om zijn definitieve aanvaarding uit te drukken.

4.3 AANMAKEN EN GEBRUIK VAN HET KLANTACCOUNT

Om zijn Bestelling af te ronden, moet de Klant een persoonlijk account aanmaken (als dit niet al is gedaan bij een eerdere Bestelling). Hiervoor moeten de Consument en de Niet-Professional een geldig e-mailadres opgeven en een wachtwoord instellen, evenals hun identiteit, telefoonnummer en adres verklaren. De Professional maakt op zijn beurt een "professioneel account" aan door een geldig e-mailadres op te geven en een wachtwoord in te stellen, evenals door zijn naam, voornaam, de naam van het bedrijf, een telefoonnummer en het adres te verklaren.

De Klant wordt uitgenodigd om alle nuttige informatie in zijn persoonlijk account in te vullen, wetende dat de velden met een asterisk (*) verplicht zijn.

Alle persoonlijke informatie van Klanten wordt verzameld en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in Artikel 14 hieronder en in het Privacybeleid.

De Klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe en oprechte informatie te verstrekken en de Verkoper te informeren over eventuele wijzigingen daarin. Een samenvatting van de verstrekte informatie is toegankelijk op de Site. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie staat gelijk aan het afzien van het aanmaken van een account en verhindert de Klant om de Bestelling te valideren.

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk: de Klant is verboden deze aan een derde te onthullen of over te dragen. Elke Bestelling die wordt geplaatst met behulp van deze gebruikersnaam en dit wachtwoord wordt geacht te zijn uitgevoerd door de Klant en verbindt de Klant dienovereenkomstig met de Verkoper, tenzij deze Bestelling is geplaatst door een derde als gevolg van een beveiligingslek op de site van de Verkoper. Het is aan de Klant om de Verkoper onmiddellijk schriftelijk te informeren over elk gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarvan hij onwetend is en waarvan hij kennis heeft.

De Klant kan op elk moment de invoerfouten van de gevraagde informatie corrigeren. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele invoerfouten en de gevolgen die daaruit voortvloeien, zoals een vertraging en/of een leveringsfout. In deze context zullen alle kosten die zijn gemaakt voor het opnieuw verzenden van de Bestelling volledig voor rekening van de Klant zijn.

Het persoonlijke account geeft de Klant toegang tot de volgende informatie:

 • Uw Bestellingen – Klantenservice: de lijst met Bestellingen die op de Site zijn geplaatst;
 • Wijzig uw informatie: de persoonlijke informatie die door de Klant is verklaard met de mogelijkheid om deze op elk moment te wijzigen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder vertraging of vergoeding, de account van elke Klant te deactiveren in geval van schending van deze algemene voorwaarden en frauduleus of onwettig gebruik van de account door de Klant of een derde partij.

De Klant kan zijn account deactiveren door de Verkoper van zijn beslissing te informeren via e-mail naar het adres https://www.bandenleader.nl/contact. De Verkoper zal de account deactiveren binnen een maximumtermijn van tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van deze e-mail.

4.4 VALIDATIE VAN DE BESTELLING

Na het valideren van zijn winkelwagen, het aanmaken van zijn account, het invoeren van het afleveradres, het selecteren van zijn betaalmethode, wordt de Klant uitgenodigd om zijn bestelling definitief te valideren door zijn betaling uit te voeren via de functie "Veilige betaling uitvoeren". De effectiviteit van deze operatie is onderworpen aan de voorafgaande acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden (cf. supra).

De definitieve validatie van de Bestelling heeft tot gevolg dat de Klant de verplichting aangaat om de Prijs te betalen ten gunste van de Verkoper.

Na ontvangst van de betaling door de Verkoper, ontvangt de Klant een e-mail van de Verkoper met een overzicht van zijn Bestelling.

4.5 ANNULERING VAN DE BESTELLING (ONTBINDENDE CLAUSULE)

Dit Artikel vormt een ontbindende clausule die de verplichtingen specificeert waarvan de niet-nakoming zal leiden tot de ontbinding van de Verkoop.

4.5.1 Annulering van de Bestelling door de Klant

De Klant kan de Bestelling annuleren, dat wil zeggen de Verkoop ontbinden in de volgende gevallen:

 1. Gemak:
  na de definitieve bevestiging van zijn Bestelling, heeft de Klant de mogelijkheid om op eigen initiatief zijn annulering aan te vragen, op voorwaarde dat de Producten van de Bestelling nog niet in voorbereiding zijn;
 2. Vertraging of weigering van levering:
  in geval van vertraging of weigering van levering door de Verkoper en volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in Artikel 8.2 ;
 3. Herroeping:
  in geval van uitoefening van het herroepingsrecht onder de voorwaarden van Artikel 9 ;
 4. Gebrek aan overeenstemming:
  in gevallen van gebrek aan overeenstemming zoals vermeld in Artikel 10.2 ;
 5. Verborgen gebrek:
  in geval van een verborgen gebrek in de zin van Artikel 10.2 ; en
 6. Overmacht:
  in geval van definitieve onmogelijkheid van de Verkoper om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van Overmacht volgens Artikel 13.
4.5.2 Annulering van de Bestelling door de Verkoper

De Verkoper kan de Bestelling annuleren, dat wil zeggen de Verkoop ontbinden in de volgende gevallen:

 1. Vertraging of betalingsgebrek:
  in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn betalingsverplichting onder de voorwaarden van Artikel 6 ;
 2. Onbeschikbaarheid van de Producten:
  in het geval van onbeschikbaarheid van het/de Product(en) op voorraad ;
 3. Tekortschieten van de Klant bij de ontvangst van de Producten op het opgegeven adres:
  in het geval van tekortschieten van de Klant bij de ontvangst van de Producten op het opgegeven adres in de zin en onder de voorwaarden van Artikel 8.5 ;
 4. Overmacht:
  in geval van definitieve belemmering van de Klant om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van Overmacht volgens Artikel 13.
4.5.3 Voorafgaande ingebrekestelling

De ontbinding van de Verkoop moet, behalve in geval van urgentie, voorafgaan aan een ingebrekestelling van de in gebreke blijvende Partij om aan haar verplichting te voldoen binnen een redelijke termijn, met uitzondering van de volgende gevallen:

 • annulering naar goeddunken (Artikel 4.5.1(i));
 • specifieke gevallen van weigering van levering en niet-naleving van een leveringstermijn ingesteld als essentiële voorwaarde in overeenstemming met Artikel 8.2;
 • uitoefening van het herroepingsrecht (Artikel 4.5.1(iii));
 • onbeschikbaarheid van de Producten (Artikel 4.5.2(ii)); en
 • tekortschieten van de Klant bij de ontvangst van de Producten op het opgegeven adres (Artikel 4.5.2(iii)).

Deze ingebrekestelling verwijst naar dit Artikel 4.5 en vermeldt uitdrukkelijk de reden voor ontbinding en dat, indien de in gebreke blijvende Partij niet aan haar verplichting voldoet, de andere Partij het recht heeft de Verkoop te ontbinden.

De Klant wordt verzocht de eventuele aanvullende voorwaarden voor ingebrekestelling te raadplegen die in deze AV zijn vastgelegd en die zijn overeengekomen voor elk van de hierboven genoemde gevallen van annulering van de Bestelling.

4.5.4 Formaliteiten voor ontbinding

De Partij die de Verkoop wenst te ontbinden, kan dit doen:

 • door een kennisgeving die het aangevoerde geval van ontbinding aanhaalt;
 • door een gerechtelijke vordering.

In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt de bovengenoemde kennisgeving gedaan met het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring onder de voorwaarden van de Artikel 9.

In het geval van annulering naar eigen goeddunken, wordt de kennisgeving gedaan door de Klant via zijn account door de betreffende Bestelling te selecteren en een klacht te openen via de ondersteuning per ticket.

4.5.5 Moment van oplossing

De oplossing van de Verkoop zal ingaan vanaf:

 • de ontvangst door de andere Partij van de bovengenoemde kennisgeving (behalve in het geval waarin het Bedrijf zich in de tussentijd heeft uitgevoerd in het geval van Artikel 4.5.1(ii));
 • de datum bepaald door de aangezochte rechter in geval van gerechtelijke oplossing.
4.5.6 Gevolgen van de ontbinding

Any refunds take place under the following conditions:

 • bij ontbinding naar goeddunken (Artikel 4.5.1(i)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal tien (10) werkdagen na de bevestigingsmail van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling;
 • bij ontbinding wegens vertraging of weigering van levering (Artikel 4.5.1(ii)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van Artikel 8.2;
 • bij ontbinding na een herroeping (Artikel 4.5.1(iii)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van Artikel 9;
 • bij ontbinding wegens non-conformiteit (Artikel 4.5.1(iv)): terugbetaling van de Bestelling onder de voorwaarden van Artikel 10.2.9;
 • bij ontbinding wegens onbeschikbaarheid op voorraad (Artikel 4.5.2(ii)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal drie (3) werkdagen na de ontbindingsmail van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling; en
 • bij falen van de Klant bij het ontvangen van de Producten op het opgegeven adres (Artikel 4.5.2(iii)): terugbetaling van de Bestelling binnen maximaal drie (3) werkdagen na de ontbindingsmail van de Verkoper, met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt bij de Bestelling en na aftrek van de retourkosten en eventuele kosten voor pogingen tot herlevering zoals vermeld in Artikel 8.5.

De ontbinding van de Verkoop zal de Artikelen 21 en 22 niet beïnvloeden, die van kracht zullen blijven tussen de Partijen.

5. PRIJS

Elk Productaanbod wordt vergezeld van de eenheidsprijs in euro's en is inclusief alle belastingen (incl. BTW).

In overeenstemming met Artikel 19 hieronder, zijn alle Bestellingen onderworpen aan de wetten van het Prinsdom Andorra, welke Bestellingen worden geacht te zijn gedaan op dit grondgebied waar de Verkoper is gevestigd. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van de Productaanbiedingen niet inclusief eventuele milieubijdragen die van toepassing zijn buiten het Prinsdom Andorra.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De Klant wordt erop gewezen dat de prijzen van de Productaanbiedingen meerdere keren per dag kunnen variëren. De prijzen die van toepassing zijn op een Bestelling zijn die welke worden weergegeven op de Site op het moment van de definitieve validatie van de Bestelling in de zin van Artikel 4.4.

In het kader van bepaalde Productaanbiedingen stelt de Verkoper een prijsvergelijkingstool ter beschikking van de Klant met die van sommige van zijn concurrenten. Om de datum te kennen waarop de prijs van de concurrentie door de Verkoper is vastgesteld, wordt de Klant uitgenodigd om zijn muis over de betreffende prijs te bewegen om een tekstballon te laten verschijnen die de datum en het tijdstip van de prijsverzameling door de Verkoper aangeeft.

De totale Prijs van een Bestelling bestaat uit:

 • het totale bedrag van de prijzen van de door de Klant geselecteerde producten en diensten; en
 • eventuele verzendkosten (behalve aanbieding van verzendkosten onder voorwaarden).

6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

Betaling is onmiddellijk vereist bij de Bestelling, die door de Verkoper alleen zal worden verwerkt na ontvangst van de volledige betaling van de Klant.

Indien de betaling van de Prijs niet binnen drie (3) dagen na de bevestiging van de Bestelling is ontvangen, ontvangt de Klant een kennisgeving van de Verkoper waarin hij wordt verzocht de Prijs binnen een extra termijn van vier (4) dagen te betalen. Bij gebreke daarvan kan de Verkoper de Bestelling annuleren en dus de Verkoop ontbinden.

De Klant kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalmiddelen:

 • creditcard ;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius ;
 • SEPA overschrijving (met mogelijkheid tot automatische incasso voor Professionals).

De Klant draagt de gevolgen van eventuele invoerfouten tijdens de betalingsprocedure en van eventuele afwijkingen of storingen in de betaalmiddelen.

De Verkoper kan van elke Professionele Klant vertragingsboetes eisen die verschuldigd zijn de dag na de vervaldatum. De rentevoet voor vertraging zal gelijk zijn aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente herfinancieringsoperatie, verhoogd met 10 procentpunten. De toepasselijke rentevoet voor het eerste semester van het betreffende jaar is de rentevoet die van kracht is op 1 januari van het betreffende jaar. Voor het tweede semester van het betreffende jaar is het de rentevoet die van kracht is op 1 juli van het betreffende jaar. Vertragingsboetes zijn verschuldigd zonder dat een herinnering nodig is.

Bovendien zal elke Professionele Klant die in gebreke is van betaling, van rechtswege aan de Verkoper een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn voor incassokosten ter hoogte van veertig euro (40,00 €). Wanneer de gemaakte incassokosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, kan de Verkoper om aanvullende vergoeding vragen, op vertoon van bewijs. De Verkoper kan echter geen aanspraak maken op deze vergoedingen wanneer de opening van een procedure van bescherming, herstel of gerechtelijke liquidatie de betaling op de vervaldag van de aan hem verschuldigde vordering verbiedt.

In geval van mislukte incasso, voor elke Professionele Klant, stemt de klant ermee in om de onbetaalde facturen automatisch te regulariseren op de creditcard van zijn bedrijf.

Na elke betaling, ongeacht de methode, ontvangt de Klant een bevestigingsmail.

6.1 BETALING MET BANKKAART

De Verkoper accepteert alleen betalingen met Visa, Mastercard of Maestro bankkaarten.

De veilige online betaling met bankkaart wordt uitgevoerd door een betalingsdienstaanbieder.

Alle fasen van betaling met bankkaarten zijn onderworpen aan het HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT betalingssysteem, dat volledig gecodeerd en beschermd is. Het gebruikte protocol is SSL in combinatie met bankmonetica (3D secure protocol).

Dit betekent dat de informatie met betrekking tot de bestelling en het nummer van de bankkaart niet duidelijk over het internet circuleert. Het nummer van de bankkaart wordt op geen enkel document, factuur, bon of andere lijst afgedrukt.

De Verkoper heeft geen kennis van kaartnummers. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT bewaart de kaartnummers niet nadat de betalingstransactie aan de bank van de handelaar is doorgegeven. Daarom heeft niemand, noch digitaal, noch in gedrukte vorm, toegang tot de bankkaartgegevens van de kopers. Het risico dat uw bankkaartnummer wordt gehackt bij een aankoop op de websites van de Verkoper die zijn uitgerust met HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT is bijna nul.

Professionals kunnen ook het GoCardless (gocardless.com) automatische incassosysteem gebruiken dat door de Verkoper is gekozen. Dit systeem is volledig gecodeerd.

Bij betalingen met een bankkaart wordt de transactie onmiddellijk afgeschreven zodra de betaling door de Klant is uitgevoerd. De betalingsverplichting gegeven door de kaart is onherroepelijk. Door zijn bankgegevens te verstrekken tijdens de Verkoop, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het overeenkomstige bedrag van de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij wettelijk gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van een fout, of onmogelijkheid om de kaart te debiteren, kan de Bestelling worden geannuleerd onder de bovengenoemde voorwaarden.

De activiteiten in verband met de overeenkomst voor verkoop op afstand worden uitgevoerd door AD TYRES INTERNATIONAL EU gevestigd op Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - bedrijfsregistratienummer OC 1277.

6.2 BETALING VIA PAYPAL

De Klant die gebruik maakt van een betaling via Paypal (www.paypal.com) moet beschikken over of een account aanmaken bij deze provider (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transacties uitgevoerd via Paypal zijn beveiligd door het 3D-Secure protocol. De Verkoper heeft op geen enkel moment toegang tot de bankgegevens van de Klant.

6.3 BETALING PER BANKOVERSCHRIJVING

De Klant kan zijn betaling uitvoeren door middel van een SEPA-overboeking op de rekening van de Verkoper, waarvan de gegevens als volgt zijn:

Rekeninghouder: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Om ervoor te zorgen dat deze overboeking door de Verkoper wordt geregistreerd, is het essentieel dat de Klant zijn bestelnummer vermeldt in de referentie van de overboeking of in het daarvoor bestemde veld. Het bestelnummer wordt aan de Klant herinnerd op de pagina gewijd aan de SEPA-overboeking.

De Bestelling zal pas worden verwerkt na ontvangst van de overboeking en na validatie. Als gevolg hiervan kan de aangekondigde verzendtijd variëren afhankelijk van de tijd die nodig is om uw betaling te ontvangen.

In het geval van betaling per bankoverschrijving, kunnen de extra kosten die door de uitgevende bank in rekening worden gebracht, niet worden afgetrokken van het te ontvangen bedrag.

6.4 BETALING MET BANKKAART IN 4 KEER

De optie om in 4 keer te betalen is beschikbaar volgens de hieronder vermelde voorwaarden (volledige wielen zijn uitgesloten).

Totale prijs van uw bestelling Administratiekosten
0.00 € - 199.99 € 6.90%

Buitenlandse kaarten, uitsluitend opnamekaarten, kaarten met systematische autorisatie (Electron, Maestro, Cirrus...) en e-cards worden niet geaccepteerd.

De betaling van uw termijnen gebeurt met een bankkaart of via automatische incasso.

De 4 termijnen zijn als volgt:

 • Vervaldag 1 : de dag van uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 2 : 30 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 3 : 60 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 4 : 90 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.

In geval van afwijzing van uw betaling, geven wij u 7 dagen om uw situatie te regulariseren zonder vertragingsrente, terwijl u het recht behoudt om te profiteren van uw "betalingsfaciliteiten". Na deze periode verliest u het recht om te profiteren van de "betalingsfaciliteiten" en worden alle bedragen onmiddellijk opeisbaar.

7. EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN RISICO'S

De Producten worden eigendom van de Klant zodra de Bestelling is gevalideerd. Daarom is de Klant alleen verantwoordelijk voor de invoer en introductie van de Producten in het land van bestemming dat hij heeft gekozen voor de verzending. De Klant wordt aangeraden om de mogelijke verplichtingen die op hem rusten vanwege de invoer van de Producten in het genoemde land van bestemming te raadplegen.

Elk risico van verlies of beschadiging van de Producten wordt overgedragen aan de Professionele Klant vanaf de overdracht van eigendom.

Elk risico van verlies of beschadiging van de Producten wordt overgedragen aan de Consument Klant op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde, anders dan de door de Verkoper voorgestelde vervoerder, fysiek bezit neemt van de Producten.

Wanneer de Consument of de Niet-Professionele de Levering van de Producten toevertrouwt aan een vervoerder anders dan die voorgesteld door de Verkoper, wordt het risico van verlies of beschadiging van het goed overgedragen aan de Consument of de Niet-Professionele bij de overhandiging van het goed aan de vervoerder.

8. LEVERING

De levering van de Bestelling gebeurt naar keuze van de Klant, uitgedrukt tijdens de Bestelling, door de Bestelling te leveren op een door de Klant opgegeven adres of op het adres van een van de Montagestations die op de Site zijn vermeld en die de Klant eventueel heeft aangewezen.

8.1 VERZENDKOSTEN

Voor auto-onderdelen en alle andere artikelen worden de verzendkosten aangegeven in de winkelwagen.

Voor banden worden de verzendkosten aan de Klant aangeboden voor elke aankoop van twee (2) identieke producten. Bij aankoop per stuk (autobanden, velg), zijn de verzendkosten voor rekening van de Klant, behalve voor motorbanden waar de verzendkosten worden aangeboden vanaf de eerste gekochte band.

8.2 LEVERTERMIJN

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling te leveren binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen na de validatie van de Bestelling (« Levertijd »). De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat geen enkele andere termijn vermeld op de Site een vaste verbintenis van de Verkoper ten opzichte van de Klant vormt.

De Klant wordt louter ter indicatie geïnformeerd dat de levering gemiddeld plaatsvindt tussen twee (2) en acht (8) werkdagen na ontvangst van de volledige betaling van de Prijs van de Bestelling. In geval van selectie van meerdere Producten binnen dezelfde Bestelling, kunnen deze mogelijk niet op dezelfde dag worden geleverd zonder dat dit kan leiden tot enige klacht van de Klant.

Buiten het geval van levering in Montagestation, wordt de hierboven genoemde Levertijd onderbroken in de volgende gevallen:

 1. vertraging van betaling ;
 2. fout in het door de Klant opgegeven adres ;
 3. afwezigheid van de Klant of zijn bevoegde vertegenwoordiger om de Bestelling in ontvangst te nemen.

In de gevallen (i) en (ii) begint de Levertijd opnieuw te lopen vanaf de regularisatie van het betalingsincident voor een nieuwe duur van dertig (30) dagen.

In geval (iii) zullen de Klant en de Verkoper (of de vervoerder indien van toepassing) een nieuwe leverdatum overeenkomen waarvoor de Klant zich ertoe verbindt dat hij of zijn vertegenwoordiger aanwezig zullen zijn.

In geval van niet-nakoming door de Verkoper van zijn verplichting tot levering van de Bestelling binnen de Levertijd, kan de Consument of de Niet-Professionele de Verkoop ontbinden als, nadat hij de Verkoper heeft aangemaand de levering van de Bestelling binnen een redelijke extra termijn uit te voeren, deze laatste niet binnen deze termijn heeft uitgevoerd.

De Verkoop wordt geacht te zijn ontbonden bij ontvangst door de Verkoper van de brief of het geschrift waarin hij wordt geïnformeerd over deze ontbinding, tenzij de Verkoper in de tussentijd heeft uitgevoerd.

De Consument of de Niet-Professionele kan echter onmiddellijk de Verkoop ontbinden:

 • wanneer de Verkoper weigert de Bestelling te leveren of wanneer het duidelijk is dat hij de Bestelling niet zal leveren ;
 • wanneer de Verkoper zijn verplichting tot levering van de Bestelling op de datum of bij het verstrijken van de Levertijd niet nakomt en deze termijn voor de Consument of de Niet-Professionele een essentiële voorwaarde van het contract vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden die de sluiting van het contract omringen of uit een uitdrukkelijk verzoek van de Consument of de Niet-Professionele voor de sluiting van het contract.

Naast de mogelijkheid om de Verkoop te ontbinden, kan de Consument of de Niet-Professionele gebruik maken van alle andere rechtsmiddelen voorzien door zijn nationaal recht.

De Consument en de Niet-Professionele worden bovendien uitgenodigd om Artikel Artikel 4.5 te raadplegen over de ontbinding.

Deze rechten van de Consument of de Niet-Professionele zijn zonder afbreuk te doen aan de toekenning van schadevergoeding.

Wanneer de Verkoop wordt ontbonden onder de voorwaarden van dit Artikel, betaalt de Vennootschap de Consument of de Niet-Professionele het volledige bedrag van de betaalde sommen terug, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Verkoop is opgezegd.

8.3 PROBLEMEN MET GELEVERDE PRODUCTEN

De Klant, zijn medewerker of vertegenwoordiger moet de conformiteit van de staat van de Producten controleren bij levering, of deze nu plaatsvindt bij hem thuis of in een Montagestation. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de Klant om zijn medewerkers of vertegenwoordigers te informeren en instructies te geven met betrekking tot de controle van de conformiteit van de Producten.

De Klant, zijn medewerker of vertegenwoordiger moet alle voorbehouden met betrekking tot de Producten bij levering aan de Vervoerder melden. Deze voorbehouden moeten expliciet en nauwkeurig worden vermeld op de Leveringsbon.

Als de Producten die het onderwerp zijn van de Bestelling niet conform zijn of als het ontvangen pakket in slechte staat is, kan de Klant de Levering weigeren. Hij moet vervolgens de Verkoper onmiddellijk informeren door contact op te nemen met de klantenservice via het ticketsysteem.

In geval van non-conformiteit zijn de bepalingen van Artikel 10.3 hieronder van toepassing.

In geval van een beschadigd en geweigerd pakket, zal er een geschil worden geopend met de Vervoerder van de Producten die het onderwerp zijn van de Bestelling. Een gedateerd en ondertekend attest van beschadigd pakket zal worden gevraagd aan de Klant om het geschil te kunnen openen. Als de Levering heeft plaatsgevonden in een Montagestation, moet de Klant het attest laten ondertekenen door het Montagestation.

De termijn voor de oplossing van geschillen met de Vervoerder is minimaal tien (10) werkdagen en kan tot vier (4) weken duren vanaf de opening ervan. Deze termijnen worden indicatief gegeven door de Verkoper op basis van zijn ervaring en kunnen op geen enkele manier bindend zijn.

De toepassing van deze bepalingen doet geen afbreuk aan alle andere rechtsmiddelen waarover de Klant beschikt op grond van de toepasselijke wetgeving.

8.4 LEVERINGSBON

De Vervoerder overhandigt aan de Klant of aan het Montagestation, afhankelijk van het geval, een Leveringsbon tegen handtekening, welke Leveringsbon expliciet de mogelijkheid aangeeft om voorbehoud te maken, met name in geval van zichtbare gebreken van het of de Producten of bij het niet overhandigen van de gebruiksaanwijzing.

De Klant erkent en accepteert dat de handtekening door hem, zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger, van een dergelijke Leveringsbon het onweerlegbare bewijs vormt van de Leveringsdatum van de volledige Bestelling of, in geval van afzonderlijke levering van Producten van eenzelfde Bestelling, de Producten die betrekking hebben op deze levering.

8.5 SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER DE LEVERING OP HET DOOR DE KLANT OPGEGEVEN ADRES

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling te leveren op het leveringsadres dat door de Klant is opgegeven bij de Bestelling. In dit verband verbindt de Klant zich ertoe aan de Verkoper een bestaand, volledig en correct leveringsadres te verstrekken van een plaats waar de levering van de Bestelling mogelijk en toegestaan is.

Bij een fout in het door de Klant opgegeven afleveradres, zal elke wijziging hiervan resulteren in kosten voor herverzending. Deze kosten, bedragend vijftien (15) euro, zullen voor rekening van de Klant zijn en door de Verkoper in rekening worden gebracht.

De Klant garandeert de Verkoper zijn aanwezigheid op de plaats, of die van een gemachtigde of een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger, om de Bestelling in ontvangst te nemen. Bij gebreke hiervan kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de levering.

Als de Klant afwezig is op het moment van de levering, moet hij contact opnemen met de Vervoerder die verantwoordelijk is voor zijn pakket om een nieuwe leveringsdatum af te spreken of om het op te halen bij het dichtstbijzijnde depot.

De tweede poging tot levering zal resulteren in een facturatie van herleveringskosten ten bedrage van drie (3) euro ten gunste van de Verkoper.

Indien de Klant de Vervoerder niet binnen de door deze laatste gestelde termijn heeft gecontacteerd, zullen de pakketten teruggestuurd worden naar de magazijnen van de Verkoper, die de annulering van de Bestelling en de ontbinding van de Verkoop zal melden bij ontvangst van het retourpakket.

De retourkosten van dertig (30) euro per pakket zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

De retourkosten en eventuele herleveringskosten worden in mindering gebracht bij de terugbetaling van de Bestelling.

8.6 SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER LEVERING IN EEN MONTAGESTATION

De Verkoper biedt de mogelijkheid dat de Bestelling van de Klant wordt geleverd in een Montagestation om de eventuele aanvullende dienst die de Klant zou vragen bij het Montagestation van zijn keuze te vergemakkelijken.

In het geval van een Levering in een Montagestation, verbindt de Klant zich ertoe de Bestelling binnen dertig (30) kalenderdagen na de informatie over de beschikbaarheid van de Bestelling door het Montagestation op te halen. De Verkoper sluit elke garantie uit met betrekking tot de bewaring van de Bestelling door het Montagestation na deze termijn.

Bij ontvangst van de Bestelling in het Montagestation kan de Klant een montage dienst aanvragen. Deze dienst is de enige verantwoordelijkheid van het Montagestation en de Klant erkent en accepteert dat de Verkoper volledig derde is aan dit contract voor de montage dienstverlening.

Dientengevolge, wanneer de Klant besluit zijn Producten te laten monteren in een Montagestation, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten van ontvangst, opslag, demontage, montage en balancering die onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van het Montagestation vallen. De montage tarieven worden naar eigen goeddunken van het Montagestation vastgesteld zonder enige tussenkomst van de Verkoper.

Niettegenstaande het voorgaande, stelt de Verkoper de tarieven en andere praktische informatie (openingstijden, maximale montage diameter, etc.) die door de Montagestations zijn doorgegeven, puur ter informatie beschikbaar voor de Klant. De Verkoper garandeert op geen enkele manier de effectiviteit of nauwkeurigheid van deze informatie

De Klant wordt aangeraden om vooraf bij het Montagestation te informeren naar de tarieven en alle andere praktische informatie

8.7 IN CONSIGNATIE GEGEVEN PRODUCTEN

Sommige Producten kunnen in consignatie worden gegeven. Ze worden specifiek vermeld als "Onderdeel in consignatie voor standaarduitwisseling" in hun technische fiche.

De prijs van de in consignatie gegeven Producten omvat het bedrag van het onderdeel en een consignatie, dat wil zeggen het bedrag dat door de fabrikant wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat de oude reserveonderdelen worden teruggestuurd voor hun herconditionering en recycling.

Bij ontvangst van het nieuwe Product moet de Klant het gebruikte Product terugsturen naar de Verkoper op het door deze laatste doorgegeven adres voor de retourzending van in consignatie gegeven Producten binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen na ontvangst van het nieuwe Product. Zo niet, kan de Klant geen enkele terugbetaling van de consignatie krijgen.

Het geretourneerde Product moet equivalent, compleet zijn en in de verpakking van het nieuwe Product worden geplaatst. De kosten voor het opnieuw verzenden zijn voor rekening van de Klant.

Bij ontvangst van het gebruikte Product betaalt de Verkoper de Klant het bedrag van de consignatie terug binnen een maximumtermijn van vijftien (15) dagen, op voorwaarde dat het gebruikte Product voldoet aan de hierboven genoemde voorschriften.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt voor de aankoop van het nieuwe Product.

9. HERROEPINGSRECHT

9.1 GERECHTIGDE VAN HET HERROEPINGSRECHT

De gerechtigde van het herroepingsrecht (de "Gerechtigde van het Herroepingsrecht") is de Consumentenklant wanneer het Contract op afstand wordt gesloten, na telefonische werving of buiten de vestiging.

9.2 HERROEPINGSTERMIJN

De Houder van het Herroepingsrecht heeft veertien (14) dagen (hierna de "Herroepingstermijn") om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder zijn beslissing te hoeven motiveren, noch andere kosten te dragen dan die in dit artikel worden vermeld.

De Herroepingstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst van het of de Product(en) door de Houder van het Herroepingsrecht of een derde, anders dan de vervoerder, aangewezen door hem. Als het Contract buiten de vestiging wordt gesloten, kan de Houder van het Herroepingsrecht zijn herroepingsrecht uitoefenen vanaf de sluiting van het Contract.

In het geval van een Verkoop over meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een Verkoop van een Product bestaande uit partijen of meerdere stukken waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, begint de Herroepingstermijn te lopen vanaf de ontvangst van het laatste Product of partij of het laatste stuk.

In het geval van een Bestelling die de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode voorziet, begint de Herroepingstermijn te lopen vanaf de ontvangst van het eerste Product.

De dag waarop het Contract wordt gesloten of de dag van ontvangst van het Product wordt niet meegeteld in de Herroepingstermijn. De Herroepingstermijn begint te lopen aan het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de Herroepingstermijn. Als de Herroepingstermijn verstrijkt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of vrije dag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

9.3 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, informeert de Houder van het Herroepingsrecht de Verkoper over zijn beslissing om zich terug te trekken door het sturen naar de Verkoper, vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn, van het hier beschikbare formulier (en aan het einde van deze voorwaarden) naar behoren ingevuld, of van elke andere verklaring die zijn ondubbelzinnige wil om zich terug te trekken uitdrukt en per e-mail wordt verzonden (https://www.bandenleader.nl/contact).

De bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht rust op de Houder van het Herroepingsrecht.

9.4 TERUGGAVE VAN HET OF DE PRODUCT(EN)

De Houder van het Herroepingsrecht stuurt het of de Product(en) terug naar de Verkoper of naar een door hem aangewezen persoon, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn besluit om zich terug te trekken, tenzij de Verkoper aanbiedt om het of de Product(en) zelf op te halen.

De Houder van het Herroepingsrecht draagt alleen de directe kosten van het terugsturen van het of de Product(en).

De Houder van het Herroepingsrecht kan ofwel zelf de retourzending van het of de Product(en) organiseren door direct de daaraan verbonden kosten te dragen, ofwel de Verkoper verzoeken, mits deze laatste akkoord gaat, om deze retourzending op zich te nemen, die aan de Houder van het Herroepingsrecht zal worden doorberekend voor een geschat bedrag van dertig (30) euro per artikel (onder voorbehoud van bevestiging door de vervoerder).

De aansprakelijkheid van de Houder van het Herroepingsrecht kan alleen worden ingeroepen in geval van waardevermindering van het of de Product(en) als gevolg van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking van het of de Product(en) vast te stellen.

9.5 TERUGBETALING

Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, betaalt de Verkoper de Houder van het Herroepingsrecht het volledige bedrag terug, inclusief de verzendkosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop hij op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Houder van het Herroepingsrecht om zich terug te trekken.

Niettegenstaande het voorgaande, wanneer de Verkoper niet aanbiedt om het Product of de Producten zelf op te halen, kan de Verkoper de terugbetaling uitstellen tot het Product of de Producten zijn opgehaald of tot de Houder van het Herroepingsrecht bewijs van verzending van het Product of de Producten heeft geleverd, de datum die wordt gekozen is die van de eerste van de feiten.

De Verkoper voert deze terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel dat door de Houder van het Herroepingsrecht voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij de Houder van het Herroepingsrecht uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Houder van het Herroepingsrecht.

De Verkoper is niet verplicht om de extra kosten terug te betalen als de Houder van het Herroepingsrecht uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de standaard verzendmethode die door de Verkoper wordt aangeboden.

9.6 GEVOLGEN

Het uitoefenen van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting van de Partijen om het Contract op afstand of het Contract buiten de vestiging uit te voeren, of om het te sluiten wanneer de Houder van het Herroepingsrecht een aanbod heeft gedaan. Het uitoefenen van het herroepingsrecht van een hoofdcontract op afstand of buiten de vestiging beëindigt automatisch elk aanvullend contract, zonder kosten voor de Houder van het Herroepingsrecht anders dan die voorzien in dit artikel.

10. GARANTIES

De implementatie van enige garantie voorzien in dit Artikel moet worden aangevraagd door contact op te nemen met de Verkoper op het volgende URL-adres:

https://www.bandenleader.nl/contact

10.1 VOORAFGAANDE WAARSCHUWING

De Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de Producten die hij bestelt voldoen aan de voorschriften van de fabrikant van zijn voertuig.

De Klant is ook verplicht de voorschriften en aanbevelingen van de fabrikant te volgen met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van het voertuig, met name de grootte van de banden en velgen, de bandenspanning en de opslag- en montagevoorwaarden van de banden.

Geen van de garanties die in dit artikel worden vermeld, houdt rekening met defecten als gevolg van een montagefout, noch met de normale slijtage van de Producten, noch met de gevolgen van een niet-conform gebruik van de Producten, noch met de verslechtering van de Producten door nalatigheid van de Klant of een van zijn medewerkers.

De Verkoper geeft geen garantie met betrekking tot enig defect van de Producten dat direct wordt veroorzaakt door de dienstverlening van een Montagestation gekozen door de Klant.

10.2 DE GARANTIE VAN CONFORMITEIT

10.2.1 Conformiteit van Producten

De Verkoper levert aan de Consument Klant Producten die voldoen aan de eisen zoals vermeld in Artikel 10.2.2, 10.2.3 en 10.2.4.

10.2.2 Subjectieve criteria voor conformiteit

Om in overeenstemming te zijn met het Verkoopcontract, moeten de Producten met name, indien van toepassing:

 • overeenkomen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit en de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken hebben zoals voorzien in het Verkoopcontract ;
 • geschikt zijn voor het specifieke doel dat door de Consument wordt nagestreefd, dat deze aan de Verkoper heeft meegedeeld uiterlijk op het moment van het sluiten van het Verkoopcontract en dat de Verkoper heeft geaccepteerd ;
 • geleverd worden met alle accessoires en alle instructies, met name voor installatie, zoals voorzien in het Verkoopcontract; en
 • geleverd worden met updates zoals voorzien in het Verkoopcontract.
10.2.3 Objectieve conformiteitscriteria

(i) Naast het voldoen aan alle conformiteitseisen die in het contract zijn voorzien, moeten de Producten:

 1. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor goederen van hetzelfde type normaal zouden dienen, rekening houdend, indien van toepassing, met alle bepalingen van het Europese Unierecht en het nationale recht dat van kracht is, evenals met alle bestaande technische normen of, bij afwezigheid van dergelijke technische normen, de specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betreffende sector;
 2. indien van toepassing, de kwaliteit van een monster of model dat de Verkoper ter beschikking heeft gesteld van de Consument voor de sluiting van het contract, weergeven en overeenkomen met de beschrijving van dit monster of model;
 3. indien van toepassing, worden geleverd met de accessoires, inclusief de verpakking en installatie-instructies of andere instructies, die de Consument redelijkerwijs kan verwachten te ontvangen; en
 4. in hoeveelheid zijn en de kwaliteiten en andere kenmerken, inclusief in termen van duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die normaal zijn voor goederen van hetzelfde type en die de Consument redelijkerwijs kan verwachten, gezien de aard van de Producten en rekening houdend met elke openbare verklaring gedaan door de Verkoper of andere personen die zich hoger in de transactieketen bevinden of namens de Verkoper of dergelijke personen, inclusief de producent, met name in advertenties of op het etiket.

(ii) De Verkoper is niet gebonden door de openbare verklaringen bedoeld in (i), punt d), als hij aantoont:

 1. dat hij niet op de hoogte was, en redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn, van de betreffende openbare verklaring;
 2. dat, op het moment van de sluiting van het contract, de openbare verklaring op dezelfde manier was gecorrigeerd als die waarop de genoemde verklaring was gedaan of op een vergelijkbare manier; of
 3. dat de beslissing om de Producten te kopen niet kon zijn beïnvloed door de openbare verklaring.

(iii) Er is geen sprake van non-conformiteit in de zin van (i) als, op het moment van de sluiting van de Verkoopovereenkomst, de Consument specifiek is geïnformeerd dat een bepaald kenmerk van de Producten afwijkt van de objectieve conformiteitscriteria voorzien in (i) en dat de Consument deze afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard bij het sluiten van de Verkoopovereenkomst.

10.2.4 Onjuiste installatie van Producten

Elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de onjuiste installatie van de Producten wordt beschouwd als een gebrek aan overeenstemming van de Producten als:

 1. de installatie deel uitmaakt van het Verkoopcontract en is uitgevoerd door de Verkoper of onder zijn verantwoordelijkheid; of
 2. de installatie, die door de Consument moest worden uitgevoerd, is uitgevoerd door deze en de onjuiste installatie is te wijten aan tekortkomingen in de installatie-instructies die door de Verkoper zijn verstrekt.
10.2.5 Verantwoordelijkheid van de Verkoper

De Verkoper is aansprakelijk tegenover de Consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het Product en dat zich voordoet binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf dat moment, onverminderd een langere termijn voorzien door de nationale wetgeving van de Consument die laatstgenoemde wordt uitgenodigd om te raadplegen.

10.2.6 Bewijslast

Elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen een termijn van één (1) jaar vanaf het moment waarop de Producten zijn geleverd, wordt verondersteld te hebben bestaan op het moment van levering van de Producten, tenzij het tegendeel wordt bewezen of tenzij deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van de Producten of de aard van het gebrek aan overeenstemming. De bovengenoemde termijn is van toepassing onverminderd een langere termijn voorzien door de nationale wetgeving van de Consument die laatstgenoemde wordt uitgenodigd om te raadplegen.

10.2.7 Melding

De nationale wetgeving van de Consument kan bepalen dat om van zijn rechten te kunnen genieten, de Consument de Verkoper binnen een bepaalde termijn na de datum waarop hij dit gebrek heeft geconstateerd, op de hoogte moet stellen van een gebrek aan overeenstemming. De Consument wordt aangeraden om zijn nationale wetgeving op dit punt te raadplegen.

10.2.8 Beroep van de Consument bij non-conformiteit

(i) In geval van non-conformiteit heeft de Consument recht op conformiteit van de Producten, op een evenredige prijsvermindering, of op ontbinding van de Verkoop, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

(ii) Om de conformiteit van de Producten te verkrijgen, kan de Consument kiezen tussen reparatie en vervanging, tenzij de gekozen oplossing onmogelijk is of, in vergelijking met de andere oplossing, onevenredige kosten voor de Verkoper met zich meebrengt, rekening houdend met alle omstandigheden, met name:

 1. de waarde die de Producten zouden hebben in afwezigheid van non-conformiteit;
 2. de ernst van de non-conformiteit; en
 3. de eventuele mogelijkheid om voor de andere oplossing te kiezen zonder groot ongemak voor de Consument.

(iii) De Verkoper kan weigeren de Producten conform te maken als reparatie en vervanging onmogelijk blijken te zijn of wanneer dit onevenredige kosten voor hem zou meebrengen, rekening houdend met alle omstandigheden, met name die vermeld in (ii), punten a) en b).

(iv) De Consument heeft recht op een evenredige prijsvermindering overeenkomstig Artikel 10.2.10, of op ontbinding van de Verkoopovereenkomst overeenkomstig artikel 10.2.11, in elk van de volgende gevallen

 1. de Verkoper heeft de reparatie of vervanging niet uitgevoerd of, indien van toepassing, heeft de reparatie of vervanging niet uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 10.2.8, (ii) en (iii), of de Verkoper heeft geweigerd de Producten conform te maken in overeenstemming met (iii) van dit artikel ;
 2. een non-conformiteit verschijnt ondanks de poging van de Verkoper om de Producten conform te maken ;
 3. de non-conformiteit is zo ernstig dat het een onmiddellijke prijsvermindering of onmiddellijke ontbinding van de Verkoopovereenkomst rechtvaardigt; of
 4. de Verkoper heeft verklaard, of het blijkt duidelijk uit de omstandigheden, dat de Verkoper de Producten niet conform zal maken binnen een redelijke termijn of zonder groot ongemak voor de Consument.

(v) De Consument heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst als de non-conformiteit slechts gering is. De bewijslast met betrekking tot het al dan niet geringe karakter van de non-conformiteit rust bij de Verkoper.

(vi) De Consument heeft het recht de betaling van het saldo van de prijs of een deel daarvan op te schorten totdat de Verkoper heeft voldaan aan de verplichtingen die hem op grond van de garantie rusten. Bijzondere voorwaarden voor de uitoefening van het recht op opschorting van betaling kunnen worden voorzien door de nationale wetgeving van de Consument, die wordt uitgenodigd deze te raadplegen.

(vii) De nationale wetgeving van de Consument kan regelen of, en in welke mate, het feit dat de Consument bijdraagt aan de non-conformiteit zijn recht op verhaal beïnvloedt. De Consument wordt daarom uitgenodigd zijn nationale wetgeving op dit punt te raadplegen.

10.2.9 Reparatie of vervanging van Producten

(i) Een reparatie of vervanging wordt uitgevoerd:

 1. zonder kosten;
 2. binnen een redelijke termijn nadat de Verkoper door de Consument op de hoogte is gesteld van het gebrek aan overeenstemming; en
 3. zonder grote overlast voor de Consument, rekening houdend met de aard van de Producten en het door de Consument beoogde gebruik.

(ii) Wanneer het gebrek aan overeenstemming moet worden verholpen door een reparatie of vervanging van de Producten, stelt de Consument de Producten ter beschikking van de Verkoper. De Verkoper neemt de vervangen Producten op zijn kosten terug.

(iii) Wanneer een reparatie het verwijderen van de Producten vereist die volgens hun aard en doel waren geïnstalleerd voordat het gebrek aan overeenstemming zich voordeed, of wanneer deze Producten moeten worden vervangen, omvat de verplichting om de Producten te repareren of te vervangen het verwijderen van de niet-conforme Producten en de installatie van vervangende Producten of gerepareerde Producten, of het dragen van de kosten van verwijdering en installatie.

(iv) De Consument is niet verplicht te betalen voor het normale gebruik dat hij heeft gemaakt van de vervangen Producten in de periode voorafgaand aan hun vervanging.

10.2.10 Prijsvermindering

De prijsvermindering is evenredig met het verschil tussen de waarde van de Producten die door de Consument zijn ontvangen en de waarde die de Producten zouden hebben als ze conform waren.

10.2.11 Ontbinding van de Verkoop

(i) De Consument oefent zijn recht op ontbinding van de Verkoop uit door aan de verkoper een verklaring te sturen waarin hij zijn beslissing om zijn recht op ontbinding van de Verkoopovereenkomst uit te oefenen, kenbaar maakt.

(ii) Wanneer het gebrek aan overeenstemming alleen betrekking heeft op sommige van de Producten die onder de Verkoopovereenkomst zijn geleverd en er een reden is voor ontbinding van de verkoopovereenkomst onder Artikel 10.2.7, kan de Consument zijn recht op ontbinding van de Verkoopovereenkomst alleen uitoefenen met betrekking tot deze Producten, en met betrekking tot elk ander Product dat hij tegelijkertijd met de niet-conforme Producten heeft verworven als het niet redelijkerwijs van de Consument kan worden verwacht dat hij alleen de conforme Producten behoudt.

(iii) Wanneer de Consument zijn recht op ontbinding van de Verkoopovereenkomst in zijn geheel uitoefent of, in overeenstemming met (ii), met betrekking tot sommige van de Producten die onder de Verkoopovereenkomst zijn geleverd:

 1. de consument stuurt de Producten terug naar de Verkoper op kosten van deze laatste; en
 2. de Verkoper betaalt de Consument de prijs terug die voor de Producten is betaald zodra hij de Producten heeft ontvangen of het bewijs van hun terugzending dat door de Consument is verstrekt.

Voor de toepassing van deze paragraaf kan de nationale wetgeving van de Consument de voorwaarden voor teruggave en terugbetaling bepalen. De Consument wordt daarom aangeraden om zijn nationale wetgeving hierover te raadplegen.

10.3 GARANTIE VOOR VERBORGEN GEBREKEN

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke conformiteitsgarantie zoals vermeld in Artikel 10.2, kan de Consument mogelijk profiteren van nationale regels die niet specifiek consumentencontracten reguleren en die specifieke rechtsmiddelen voorzien voor bepaalde soorten gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst, namelijk de nationale bepalingen die specifieke regels kunnen vaststellen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper in geval van verborgen gebreken. De Consument wordt aangeraden om zijn nationale wetgeving op dit punt te raadplegen.

De Professionele of Niet-Professionele Klant profiteren van eventuele garanties voorzien door het Andorrese recht.

10.4 COMMERCIELE GARANTIE

De Verkoper biedt de Klant de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een commerciële garantie genaamd "Garantie Banden Plus" aan zijn Bestelling toe te voegen via de commerciële garantieovereenkomst die hier toegankelijk is.

Deze commerciële garantie is van toepassing zonder afbreuk te doen aan het recht van de Consument om te profiteren van de wettelijke conformiteitsgarantie zoals vermeld in Artikel 10.2 of van nationale bepalingen met betrekking tot de garantie voor verborgen gebreken zoals vermeld in Artikel 10.3.

In het geval dat de Professionele of de Niet-Professionele de commerciële garantie onderschrijft, is deze van toepassing zonder afbreuk te doen aan het recht van de Professionele of de Niet-Professionele om te profiteren van eventuele garanties voorzien in het Andorrese recht.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij de niet-nakoming van een van de Partijen definitief is, zijn schadevergoedingen alleen verschuldigd als de schuldenaar vooraf in gebreke is gesteld om binnen een redelijke termijn te presteren. De schuldenaar wordt, indien van toepassing, veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen, hetzij vanwege de niet-nakoming van de verplichting, hetzij vanwege vertraging in de uitvoering, tenzij hij kan aantonen dat de uitvoering is verhinderd door een geval van Overmacht. De schuldenaar is alleen aansprakelijk voor schadevergoedingen die voorzien waren of voorzien konden worden bij het sluiten van het Contract, tenzij de niet-nakoming te wijten is aan grove nalatigheid of bedrog. Zelfs in het geval dat de niet-nakoming van het Contract het gevolg is van grove nalatigheid of bedrog, omvatten de schadevergoedingen alleen datgene wat een direct en onmiddellijk gevolg is van de niet-nakoming.

12. VERZEKERING

De Verkoper is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voortvloeiend uit zijn activiteiten en resulterend in lichamelijke, materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden voor of na de levering van een product of de voltooiing van een dienstverlening.

Deze verzekering is afgesloten bij de maatschappij AXA France - 313 Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrijk).

De geografische dekking van deze verzekering strekt zich uit over de hele wereld, met uitzondering van (i) activiteiten uitgevoerd door vestigingen of permanente installaties buiten Frankrijk, Andorra en Monaco; (ii) export naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada; (iii) diensten of werkzaamheden uitgevoerd door de verzekerde of namens hem op de grondgebieden van de Verenigde Staten van Amerika en Canada, inclusief de organisatie van beurzen, tentoonstellingen of exposities.

13. OVERMACHT

In geval van Overmacht die een definitieve belemmering van de Debiteur tot gevolg heeft, wordt het Contract van rechtswege ontbonden en zijn de Partijen bevrijd van hun verplichtingen.

In geval van Overmacht die een tijdelijke belemmering tot gevolg heeft, wordt de uitvoering van de verplichting opgeschort, tenzij de vertraging die daaruit zou voortvloeien de ontbinding van het Contract zou rechtvaardigen.

De onmogelijkheid om een contractuele verplichting uit te voeren door een Partij bevrijdt deze Partij naar evenredigheid wanneer deze voortvloeit uit een geval van Overmacht en deze definitief is, tenzij zij heeft afgesproken deze op zich te nemen of er vooraf een aanmaning is uitgevaardigd.

14. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die door de Verkoper over de Klant worden verzameld in het kader van de Verkoop worden automatisch verwerkt, waarbij de Verkoper als enige de middelen en het doel bepaalt en in die hoedanigheid verantwoordelijk is voor deze verwerking in de zin van artikel 3.4 van de Andorrese wet 15/2003 van 18 december 2003 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de "LQPD").

De Klant wordt verzocht de Privacybeleid en de Cookie pagina van de Site te raadplegen om te weten onder welke voorwaarden de persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door de Verkoper.

15. CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Het Contract bestaat uit de volgende contractuele documenten:

 1. deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
 2. de Bestelbon;
 3. de Leveringsbon;
 4. de Verkoopfactuur.

In geval van tegenstrijdigheid of verschil tussen de bepalingen van twee van de documenten, zal de bepaling van het hoger gerangschikte document prevaleren (bijv.: Verkoopfactuur prevaleert boven Leveringsbon; Leveringsbon prevaleert boven Bestelbon; Bestelbon prevaleert boven AVV).

Geen enkele vermelding door de Klant, zijn medewerker of zijn vertegenwoordiger, op de Leveringsbon anders dan zijn handtekening zal als contractueel worden beschouwd bij gebrek aan acceptatie door de Verkoper.

Alle bovengenoemde contractuele documenten vertegenwoordigen de volledigheid van de bestaande verbintenissen tussen de Partijen. Deze contractuele documenten vervangen en annuleren elke eerdere mondelinge of schriftelijke verbintenis met betrekking tot de Verkoop.

De Partijen zijn overeengekomen om het risico te dragen van elke onvoorspelbare verandering in omstandigheden die de uitvoering van de verplichtingen van elk van de Partijen onder het Contract te duur zou maken.

16. TITELS

De titels die in de AV worden gebruikt, worden alleen voor het gemak gegeven en mogen de betekenis of de structuur van de bepalingen van de AV niet beïnvloeden.

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels bovenaan de clausules en een van de clausules, zullen de titels als niet-bestaand worden verklaard.

17. GELDIGHEID

Als een of meer bepalingen van de AV voorwaarden nietig, ongeschreven of niet afdwingbaar zou(den) worden verklaard op grond van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, dan moet(en) deze bepaling(en) worden beschouwd als losstaand van de AV. De overige bepalingen van de AV zullen als geldig worden beschouwd en blijven van kracht, tenzij een van de Partijen aantoont dat de geannuleerde bepaling(en) van essentieel en bepalend belang is/zijn zonder welke zij niet zou(den) hebben gecontracteerd.

18. TOLERANTIES

Het feit dat een van de Partijen geen beroep doet op een tekortkoming van de andere Partij in een van haar verplichtingen uit het Contract, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de uitvoering van de betreffende verplichting bij afwezigheid van een voorschrift.

19. MODERATIEHANDBOEK

Het moderatiehandboek voor online beoordelingen van de Verkoper is toegankelijk hier.

20. KLACHT

In geval van een klacht wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de Verkoper via het formulier dat hier beschikbaar is.

In het kader van elke klacht wordt de Klant verzocht zijn Bestelnummer te vermelden.

De Verkoper zal zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk een antwoord te geven op elke klacht.

De mogelijkheid voor de Klant om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan zijn recht om de consumentenombudsman te raadplegen onder de voorwaarden van Artikel 21 of elke bevoegde rechtbank.

21. BEMIDDELING

In toepassing van artikel 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om het Online Geschillenbeslechtingsplatform (RLL) te raadplegen dat beschikbaar wordt gesteld door de Europese Commissie en toegankelijk is op het volgende adres: Online Geschillenbeslechting.

22. TOEPASSELIJKE WET

De contractuele relaties tussen de Verkoper en de Consument Klant gevestigd op het grondgebied van de Europese Unie worden beheerst door de wet van de lidstaat waarin deze laatste is gevestigd, met betrekking tot zijn bescherming onder het consumentenrecht van die lidstaat.

De gegevens met betrekking tot de Bestelling worden digitaal verwerkt door de Maltese vestiging van de Verkoper, de Maltese wet zal van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.

Voor alle andere zaken die niet onder de twee bovenstaande bepalingen vallen, zal de Andorrese wet subsidiair worden toegepast.

LiveChat
Whatsapp Messenger