Algemene verkoopvoorwaarden voor online verkoop

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, een vennootschap naar het Andorraans recht maatschappij societat limitada unipersonal met een kapitaal van 1.000.000 EUR, ingeschreven in het Andorrese handels-en vennootschapsregister onder het nummer 16339, met maatschappelijke zetel te C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra), email: cm(a)adtyre.com, telefoon: +376 810 888, waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de verkoop van banden en aanverwante producten via de website van BANDENLEADER, die toegankelijk is via bandenleader.nl.

1. DEFINITIES

Alle gebruikelijke namen waarvan de eerste letter in hoofdletters in dit document staat, hebben de definitie die aan dit artikel wordt toegekend.

 • Ontvangstbevestiging betekent de e-mail met het antwoord die de Verkoper na validatie van de Bestelling door de Klant naar de Klant stuurt en die de samenvatting van de Bestelling, de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden en de bijbehorende Factuur bevat.
 • Bestelformulier betekent de samenvatting van de Producten die door de Klant zijn geselecteerd en door de Klant zijn gevalideerd op de Site om de Bestelling af te ronden.
 • Leveringsbewijs het document dat door de Transporteur aan de Klant wordt geleverd bij de levering van de Bestelling, tegen de handtekening van de Klant waaruit de levering van de Bestelling blijkt, evenals de perfecte staat van het (de) betrokken Product(en) en de afwezigheid van afwijkingen.
 • Overmacht valt onder de definitie van Artikel 12.
 • AV wijst de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper aan, waaraan de Klant zich dient te houden om zijn Bestelling te plaatsen.
 • Klant betekent elke persoon of onderneming die optreedt als een consument, niet-professional of professional die toegang krijgt tot de site met het oog op het plaatsen van een bestelling.
 • Bestelling betekent het (de) Product(en) besteld door de Klant voor elke aankoopconditie op de Site.
 • Consument wordt verstaan een Koper, een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die niet vallen onder zijn handels-, nijverheids-, ambachts-, vrijetijds- of landbouwactiviteit.
 • Contract alle contractuele documenten waarin de rechten en verplichtingen van de Partijen bij een Verkoop zijn vastgelegd, zoals bedoeld in Artikel 15.
 • Leveringsdatum betekent de werkelijke leveringsdatum van de Bestelling aan de Klant zoals vermeld op de Leveringsbewijs.
 • Herroepingstermijn wordt verstaan de in Artikel 9 bedoelde periode.
 • Factuur de factuur die samen met het Ontvangstbevestiging aan de Klant wordt opgestuurd.
 • Leverancier betekent een derde partij bij het Contract die in het bezit is van het (de) bestelde Product(en) van de Klant.
 • Niet-beroepsmatig betekent een Klant, rechtspersoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit vallen.
 • Productaanbieding de aanbieding die onder verantwoordelijkheid van de Verkoper op een van zijn media, en in het bijzonder op zijn Site, wordt gepubliceerd en die betrekking heeft op de verkoop van een bepaald Product en in het bijzonder op de foto, de kenmerken en de prijs van het Product.
 • Partij(en) wordt in het enkelvoud verstaan de Klant of Verkoper afzonderlijk en in het meervoud de Klant en Verkoper gezamenlijk.
 • Prijs betekent de totale prijs zoals bedoeld in Artikel 3 die de Klant verbindt te betalen in het kader van de Bestelling.
 • Product(en) wordt verstaan de pneumatische of aanverwante producten (velgen, kettingen, etc...) die door de Verkoper op de Site te koop worden aangeboden.
 • Professioneel wordt aanzien als een natuurlijke of rechtspersoon, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die handelt voor doeleinden in verband met zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit, ook wanneer hij handelt in naam van of voor rekening van een andere professioneel.
 • Site de website van de Verkoper die toegankelijk is op de URL www.bandenleader.nl.
 • Montagecentrum(s) betekent de garages vermeld op de Site (https://montage.bandenleader.nl) waaraan de Klant zijn Bestelling en zijn Producten kan laten leveren.
 • Transporteur het transportbedrijf dat door de Leverancier of de Verkoper is gekozen voor het transport en de levering van de Bestelling op het door de Klant opgegeven adres of op het door de Klant gekozen Montagecentrum.
 • Verkoper wordt verstaan de persoon zoals uitgelegd in het voorwoord.
 • Verkoop de juridische transactie tussen de Verkoper en de Klant waarbij de eerste zich ertoe verbindt de Bestelling te leveren en de laatste de Prijs te betalen.

2. DOEL EN AANVAARDING

De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om, zonder beperking, alle Verkoop te regelen die via de Site van de Verkoper wordt afgesloten en om de contractuele relatie tussen de Verkoper en de Klant met betrekking tot elke Bestelling te bepalen.

De AV prevaleert en prevaleert boven alle andere overeenkomsten, verbintenissen, verklaringen, beloften, intenties, documentatie of informatie die eerder tussen de partijen met betrekking tot de orde zijn gemaakt.

De validatie van elke bestelling door een klant is strikt onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding, zonder beperking of voorbehoud, van alle bepalingen en voorwaarden van de AV die gelijktijdig van kracht zijn op de site, die aanvaarding manifesteert zich door het aanklikken met een muisklik op het vakje aan de linkerkant van de woorden « Ik heb gelezen en aanvaard zonder beperking of voorbehoud alle algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn bestelling ».

De AV zijn toegankelijk op de Site en worden aan de Klant overgemaakt als bijlage bij de Ontvangstbevestiging.

Het contract wordt geacht te zijn gesloten tussen de Partijen vanaf de afgifte van de Ontvangstbevestiging door de verkoper.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het sluiten van het Contract de ondertekening inhoudt van de verplichting om de Prijs te betalen ten voordele van de Verkoper.

3. PRIJS

Elke Productaanbieding gaat vergezeld van de eenheidsprijs in euro, Inclusief BTW.

In overeenstemming met Artikel 19 hieronder, zijn alle Bestellingen onderworpen aan de wetten van het Vorstendom Andorra, welke Bestellingen worden geacht te zijn gedaan in het gebied waar de Verkoper is gevestigd. Bijgevolg kan de prijs van de Productaanbiedingen alle milieubijdragen omvatten die van toepassing zijn in het Vorstendom Andorra.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De Klant wordt erop gewezen dat de prijs van de Productaanbiedingen meerdere malen per dag kan variëren. De prijzen die op een Bestelling worden toegepast zijn de prijzen die op de Site worden geplaatst op het moment van de definitieve validatie van de Bestelling volgens het Artikel 5.4.

In het kader van bepaalde Productaanbiedingen stelt de Verkoper de Klant een prijsvergelijkingsinstrument ter beschikking met dat van sommige van zijn concurrenten. Om de datum te kennen waarop de prijs van de prijsvraag door de Verkoper werd verhoogd, wordt de Klant verzocht zijn muis op de betreffende prijs te plaatsen om een tekstballon weer te geven met de indicatie van de datum en het tijdstip van de concurrerende prijs door de Verkoper.

De totale Prijs van een Bestelling bestaat uit:

 • de totale som van de prijzen van de hoeveelheden door de Klant gekozen producten en diensten; en
 • Mogelijke verzendkosten (behalve speciaal aanbod van verzendkosten onder voorwaarden).

4. PRODUCTEN

4.1 Kenmerken van de Producten

De kenmerken en de prijzen van de producten kunnen door de klant geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap. Deze elementen vormen contractuele informatie die bindend is voor de Verkoper in geval van het sluiten van de Overeenkomst met de Klant en onder de conditie dat de betrokken Producten in voorraad zijn.

De informatie en illustraties op de website zijn louter informatief. AD TYRES INTERNATIONAL SLU mag niet aansprakelijk worden als de foto of de labelling van de producten op onze website niet dezelfde zijn dan de ontvangen producten.

Op elke band wordt het DOT-nummer op de zijwand aangebracht, samengesteld als volgt:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Code van de fabriek waar de band is vervaardigd
 • 4W : Dimensionale code specifiek per fabrikant
 • HWNX : Optionele code specifiek per fabrikant
 • 3903 : De fabricagedatum van de band, in dit voorbeeld komt die overeen met de 39ste week van het jaar 2003.

Banden die minder dan zesendertig (36) maanden oud zijn sinds de fabricage worden als nieuw beschouwd. Daarom accepteert de Verkoper geen claim op basis van de leeftijd van de band als het DOT van de band aangeeft dat de leeftijd van de band gelijk is aan of kleiner is dan zesendertig (36) maanden.

4.2 Beschikbaarheid van het product

De vermelding van de beschikbaarheid van een product in de overeenstemmende productaanbieding door de vermelding "IN STOCK" is louter indicatief met betrekking tot de dagelijkse transactiestromen en -volumes.

AD TYRES INTERNATIONAL SLU verzekert de bestelling van de klant binnen de beschikbare voorraden. In geval van een voorraadtekort zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen en de Klant binnen een termijn van tweeënzeventig (72) uur vanaf de datum van zijn informatie over de onbeschikbaarheid van het product volledig terugbetalen op dezelfde wijze als voor de bestelling werd gebruikt. In geval van gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de bestelling, zal de Klant het (de) ontbrekende Product(en) pro rata terugbetaald krijgen.

5. BESTELLING

5.1 Toegang tot de site

De site wordt het hele jaar door, 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking gesteld van alle bezoekers, onder voorbehoud van onderbrekingen die noodzakelijk zijn voor het technisch onderhoud, de onderhouds- en bijwerkingswerken die de Verkoper gepast acht en van elke technische storing buiten de controle van de Verkoper.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de toegang tot de site veroorzaakt door de internet service provider van de Klant of rechtstreeks door de Klant of als gevolg van een aanval op zijn computersysteem door een derde partij (virus, logische bom, Trojaans paard, enz.) of door uitzonderlijke omstandigheden. In al deze gevallen doet de Klant uitdrukkelijk en volledig afstand van elke aanspraak op schadevergoeding op grond van de onderbreking of opschorting van de toegang tot de Site.

Alle kosten die de Klant maakt om zijn eigen toegang tot de site te verzekeren, blijven ten laste van de Klant, in het bijzonder de kosten van zijn informaticamateriaal, zijn internetabonnement en eventuele software.

5.2 Productselectie

De Klant erkent en aanvaardt dat het zoeken en selectie van het (de) product(en) gebeurt onder zijn uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid.

Om de opzoekingen van de Klant te vergemakkelijken, stelt de Verkoper op zijn Site (i) een zoekbalk ter beschikking van de Klant, waarin deze vrije sleutelwoorden kan invoeren en (ii) een zoekmiddel op basis van verschillende kenmerken van de Producten waarop de keuzelijst betrekking heeft. De correcte werking, het belang, de volledigheid en de relevantie van deze instrumenten worden niet gegarandeerd door de Verkoper.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om kennis te nemen van alle productaanbiedingen die door de Verkoper op zijn Site worden voorgesteld en om het nodige onderzoek uit te voeren naar het gekozen model en naar de concurrentie om de relevantie, het belang en de geschiktheid van het productaanbod naar zijn behoeften te beoordelen. De Klant wordt uitdrukkelijk verzocht de adviezen en de gelijkaardige banden die in het kader van de Productaanbieding worden voorgesteld te raadplegen om te beoordelen of het weergegeven Product aan zijn behoeften zal voldoen.

U selecteert een Product door op de functie "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken nadat u de gewenste hoeveelheid hebt geselecteerd.

Deze handeling heeft alleen tot doel het geselecteerde Product op te nemen in het winkelwagentje en betekent niet dat u verplicht bent tot de aankoop van dit product.

Zodra de Klant van mening is dat de selectie van zijn aankoop voltooid is, volstaat het dat hij in de rubriek "winkelwagen" de goede selectie van de Producten en de hoeveelheden controleert en kennis neemt van de totale Prijs verbonden aan zijn bestelling.

Voorafgaand aan de definitieve validatie van de bestelling, kan de Klant te allen tijde zijn winkelwagen wijzigen.

5.3 Aanmaak en gebruik van de klanten account

Om de Bestelling af te ronden, moet de Klant zijn persoonlijke account aanmaken (indien dit nog niet is gebeurd tijdens een vorige bestelling). Hiervoor moeten de bezoekers en de Niet-beroepsmatig een geldig e-mailadres opgeven, een wachtwoord instellen en hun identiteit, telefoonnummer en adres opgeven. De professionelen kunnen een "zakelijke account" aanmaken door het verstrekken van een geldig e-mailadres, het instellen van een wachtwoord en het opgeven van zijn naam, voornaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en adres.

Alle persoonlijke informatie van Klanten worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden die hieronder in Artikel 14.

De Klant verplicht zich ertoe juiste en oprechte informatie te verstrekken en de Verkoper op de hoogte te brengen van elke wijziging die noodzakelijk is. Een samenvatting van de verstrekte informatie is toegankelijk op de site. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie staat gelijk aan het afzien van het aanmaken van een rekening en verhindert de validatie van de bestelling door de Klant.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en de gevolgen daarvan, zoals vertraging en/of leveringsfout. Alle kosten gemaakt voor het terugzending van de bestelling komen volledig voor rekening van de Klant.

De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn materiaal. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle gebruik en activiteiten die vanaf zijn account worden uitgevoerd. De Klant zal de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij redenen heeft om aan te nemen dat een onbevoegde derde zijn account kan gebruiken.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de rekening van elke Klant onmiddellijk of tegen een vergoeding af te sluiten in geval van overtreding van deze algemene voorwaarden en frauduleus of onwettig gebruik van de rekening door de Klant of een derde.

De Klant kan zijn account verwijderen door de Verkoper per e-mail op de hoogte te brengen van zijn beslissing op https://www.bandenleader.nl/contact. De verkoper zal de account binnen maximaal tweeënzeventig (72) uur na ontvangst van deze e-mail verwijderen.

5.4 Validatie van een Bestelling

Na zijn winkelwagentje te hebben gevalideerd, zijn rekening te hebben aangemaakt, het afleveradres te hebben ingevoerd, zijn betaalmiddel te hebben geselecteerd, wordt de Klant uitgenodigd zijn bestelling definitief te voltooien door zijn betaling te doen. De doeltreffendheid van deze operatie is afhankelijk van de voorafgaande aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden (zie hierboven).

De definitieve validatie van de bestelling jegens de Klant wordt geregeld met de verplichting tot betaling van de prijs te betalen ten voordele van de Verkoper.

5.5 Annulering van de Bestelling

Na de definitieve validatie van zijn bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om de annulering ervan te vragen op voorwaarde dat de producten van de bestelling nog niet aan de Transpoteur zijn geleverd. In dit laatste geval kan de bestelling niet meer worden geannuleerd en kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. Niettegenstaande als het niet meer mogelijk is om de bestelling te annuleren, heeft de Klant het recht om de levering te weigeren in overeenstemming met Artikel 8.3 of om zijn recht van herroeping uit te oefenen onder de voorwaarden van Artikel 9.

Om de annulering van de bestelling te vragen, moet de Klant verbinding maken met zijn privéruimte, de bestelling selecteren die hij wenst te annuleren en een klacht indienen via onze ticketsupport.

Als annulering nog mogelijk is, zal de Klant binnen een termijn van 10 werkdagen na de bevestigingsmail van de verkoper worden terugbetaald op dezelfde wijze zoals de Klant heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

6. FINANCIËLE BEGRIPPEN

De betaling is onmiddellijk vereist bij de bestelling, die door de Verkoper pas zal worden verwerkt na ontvangst van de volledige betaling van de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren bij gebreke van betaling door de Klant na een periode van vierentwintig (24) uur vanaf de validatie van de bestelling.

De Klant kan zijn bestelling betalen via de volgende betaalmiddelen :

 • Bankkaart ;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius; of
 • Bank overschrijving (met de mogelijkheid van domiciliëringen voor professionals).

De Klant aanvaardt de gevolgen van een invoerfout tijdens de betalingsprocedure en van een eventuele afwijking of dysfunctie van de betaalmiddelen.

Na elke betaling, op welke wijze dan ook, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging.

6.1 Betaling met Bankkaart

De Verkoper accepteert alleen betaling met Visa, Mastercard of Maestro bankkaarten.

De veilige online betaling met bankkaart wordt gedaan door een betaalprovider.

Alle fasen van de betaling met een bankkaart zijn onderworpen aan het HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT-betalingssysteem, dat volledig versleuteld en beschermd is. Het gebruikte protocol is SSL gekoppeld aan elektronisch betalen via de bank (3D beveiligd protocol).

Dit betekent dat de informatio met betrekking tot de bestelling en de bankkaart gegevens niet circuleren op het internet. Het bankkaartnummer word in geen geval op papier, factuur of andere documenten vermeld.

De Verkoper heeft geen toegang tot de bankkaartnummers. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT behoudt geen kaartnummers na het verzenden van de betalingstransactie. Niemand heeft dus toegang tot de bankkaart gegevens van de Klanten, noch electronisch, noch in gedrukte vorm. Risico’s van piraterij bij een aankoop met HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT op de websites van de verkoper zijn vrijwel nihil.

De Professionelen kunnen ook het gebruik maken van het automatische systeem GoCardless (gocardless.com) uitverkozen door de Verkoper. Dit systeem is volledig versleuteld.

De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat de aansprakelijkheid van de Verkoper niet kan worden ingeroepen op basis van een inbreuk op de veiligheid van de voornoemde betalingssystemen, die onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun leverancier worden geplaatst.

Voor betalingen met kredietkaart wordt de transactie onmiddellijk na betaling door de Klant gedebiteerd. De per kaart aangegane betalingsverbintenis is onherroepelijk. Door de mededeling van zijn bankgegevens tijdens de verkoop, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de aangegeven prijs. De Klant bevestigt de wettelijke houder te zijn van de kredietkaart en dat hij wettelijk gerechtigd is om de kaart te gebruiken. In geval van vergissing of onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de bestelling onmiddelijk geannuleerd.

De activiteiten met betrekking tot de verkoop op afstand worden gehouden door AD TYRES INTERNATIONAL EU gevestigd Level 3 Suite No. 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - bedrijfsregistratienummer OC 1277.

6.2 Betaling via Paypal

De klant die een betaling via Paypal gebruikt (www.paypal.com) moet een account hebben of aanmaken bij deze aanbieder (www.paypal.com/signup/accountCreate).

De transacties die via Paypal worden uitgevoerd, worden beveiligd door het 3D-Secure protocol. De Verkoper heeft op geen enkel moment toegang tot de bankgegevens van Klant.

De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat de aansprakelijkheid van de Verkoper niet kan worden ingeroepen op basis van een inbreuk op de veiligheid van het Paypal-betalingssysteem, dat onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het bedrijf PAYPAL wordt geplaatst.

6.3 Betaling via Overschrijving

De Klant kan de betaling verrichten door overschrijving op de rekening van de Verkoper, waarvan de gegevens als volgt zijn :

Rekeninghouder: AD Tyres International SLU
IBAN : BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE) : TRWIBEB1XXX
Wise.

De Klant moet absoluut zijn bestellingnummer preciseren wanneer hij zijn overschrijving doet. Het is met dit nummer dat de Verkoper zijn bestelling zal identificeren. Zodra de betaling bij de Verkoper is aangekomen is (het kan tot 72u nemen), zal de bestelling goedgekeurd en gestuurd worden.

De bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de overdracht en na validatie. De aangekondigde verzendtijd kan bijgevolg variëren afhankelijk van het tijdstip van ontvangst van uw betaling.

Bij betaling per bankoverschrijving kunnen de kosten die de emitterende bank bovendien in rekening brengt, niet in mindering worden gebracht op de te ontvangen betaling.

6.4 Betaling met bankkaart in 4 termijnen

De 4-staps betalingsoptie is alleen beschikbaar onder de onderstaande voorwaarden (complete wielen zijn uitgesloten.

Totale prijs van uw bestelling Administratiekosten
0.00 € - 199.99 € 6.90%
200.00 € - 500.00 € 2.41%
500.01 € - 1 000.00 € 2.39%
1 000.01 € - 1 500.00 € 2.36%
1 500.01 € - 2 000.00 € 2.33%
2 000.01 € - 2 500.00 € 2.29%
2 500.01 € - 3 000.00 € 2.24%

Buitenlandse kaarten, betaalkaarten voor geldopname, kaarten met systematische autorisatie (Electron, Maestro, Cirrus...) en e-cards worden niet geaccepteerd.

Uw maandelijkse betalingen worden betaald met een bankkaart of automatische incasso.

De 4 termijnen zijn als volgt:

 • Vervaldag 1 : de dag van uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 2 : 30 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 3 : 60 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 4 : 90 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.

In geval van weigering van uw betaling, geven wij u 7 dagen de tijd om uw situatie te regulariseren zonder achterstandsrente, met behoud van het recht om te profiteren van uw "betalingsfaciliteiten". Na deze periode verliest u het recht op de "betalingsfaciliteiten" en worden alle bedragen onmiddellijk opeisbaar. De rente voor te late betaling wordt vanaf de datum van uw bestelling berekend tegen de ECB-koers plus 10 punten, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. EIGENDOM EN OVERDRACHT VAN RISICO

De Producten worden eigendom van de Klant na validatie van de Bestelling. Bijgevolg is de Klant als enige verantwoordelijk voor de invoer en introductie van de Producten in het land van bestemming dat hij heeft gekozen voor verzending. De Klant wordt verzocht om de eventuele verplichtingen die op hem rusten als gevolg van de invoer van de Producten in het genoemde land van bestemming te raadplegen.

Elk risico van verlies van of schade aan de Producten gaat over op de Professionele Klant of Niet-Professionele Klant vanaf de eigendomsoverdracht.

Elk risico van verlies van of schade aan de Producten gaat over op de Consument-Klant wanneer deze laatste of een door hem aangewezen derde partij, die niet de door de Verkoper voorgestelde vervoerder is, de Producten fysiek in bezit neemt.

8. LEVERING

De levering van de bestelling gebeurt naar keuze van de Klant, uitgedrukt ten tijde van de bestelling, voor de levering van de bestelling aan een door de Klant opgegeven adres of aan het adres van een garage gelijst op de site en die de klant heeft aangegeven.

8.1 Leveringskosten

Transport kosten worden gratis aangeboden aan de Klant bij aankoop van twee (2) identieke producten. In het geval van aankoop per eenheid (autoband, velg), zijn de transportkosten te betalen door de klant, behalve voor motorbanden waarvoor de transport kosten gratis worden aangeboden vanaf de eerste gekochte band.

8.2 Levertijd

De Klant wordt er slechts ter informatie van op de hoogte gebracht dat de levering gemiddeld plaatsvindt tussen twee (2) en acht (8) werkdagen na ontvangst van de volledige betaling van de Bestelprijs. Deze termijn is indicatief en wordt niet gegarandeerd. In het geval van een bestelling van meerdere producten, is het mogelijk dat ze niet op dezelfde dag geleverd worden. Dit kan geen aanleiding geven tot een klacht door de Klant.

De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat de hierboven vermelde termijnen alsook deze die eventueel op de site worden vermeld, op geen enkele wijze een verplichting van de Verkoper ten opzichte van de Klant inhouden.

Het kan voorkomen dat een levering vertraagd is bij het transport door storingen of incidenten. De uiterste datum van een levering is 30 dagen na de betaling. Na die termijn van 30 dagen mag de Klant terugbetaald worden door een simpele nietigverklaring van het Contract via een schriftelijke bevestiging o via een ander duurzaam medium. Het Contract wordt vernietigd zodra deze schriftelijke bevestiging ontvangen wordt door de Verkoper, tenzij de tenzij verkoper inmiddels heeft gepresteerderkoper inmiddels de Bestelling heeft geleverd.

Niettemin kan de Klant de overeenkomst onmiddellijk opzeggen wanneer de Verkoper weigert de bestelling te leveren of zijn verplichting om de bestelling te leveren niet nakomt voor het verstrijken van het bovenvermelde termijn en deze datum voor de consument een essentiële voorwaarde van de overeenkomst vormt. Deze essentiële voorwaarde vloeit voort uit de omstandigheden waarin de overeenkomst wordt gesloten of uit een uitdrukkelijk verzoek van de consument vóór de sluiting van het Contrac.

In geval van beëindiging van de overeenkomst door de Klant onder de hierboven vermelde voorwaarden, zal de Verkoper alle betaalde bedragen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum van de beëindiging van de overeenkomst aan de Klant terugbetalen. Het naar de Klant terug te betalen bedrag wordt automatisch verhoogd met tien procent (10%) indien de restitutie uiterlijk dertig (30) dagen na deze termijn plaatsvindt, met twintig (20%) tot zestig (60) dagen en met vijftig (50%) daarna.

8.3 Moeilijkheden met de geleverde Producten

In overeenstemming met Artikel 7 hierboven, gaat het risico van verlies en beschadiging met betrekking tot de producten van de bestelling heeft over op Klant zodra deze, één van zijn werknemers of vertegenwoordigers, of de door hem aangewezen garage, deze in ontvangst neemt bij de ondertekening van het ontvangstbewijs.

De Klant, zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger moet de conformiteit van de staat van de goederen controleren op het ogenblik van de levering, zowel als deze plaatsvindt in zijn woonplaats of in een garage. De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor het informeren en instrueren van zijn werknemers of de garage om de conformiteit van de producten na te gaan.

De Klant, zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger dient de Transporteur op de hoogte te stellen van alle twijfels met betrekking tot de producten bij de levering. Deze twijfels dienen uitdrukkelijk en nauwkeurig op het ontvangstsbewijs worden vermeld om tussen Partijen van kracht te zijn.

Als geleverde producten niet in overeenstemming zijn of als het ontvangen pakket in een slechte staat is, moet de Klant de levering weigeren. Hij moet dan onmiddelijk de Verkoper op de hoogte brengen door contact op te nemen me de klantenservice via het ticket systeem.

De Klant erkent en aanvaardt dat de Verkoper geen gemonteerde of gebruikte producten zal terugnemen.

In geval van betwisting van een levering, zal een klacht geopend worden bij de transportmaatschappij. Een op erewoord gedateerd en ondertekend certificaat van niet-ontvangst zal aan de Klant worden gevraagd om de klacht te openen. Indien de levering in een garage heeft plaatsgevonden, dient de Klant dit attest door de garagist laten invullen en ondertekenen.

De termijn voor het oplossen van een klacht bedraagt minstens 10 werkdagen en kan oplopen tot 4 weken. Deze termijnen worden door de Verkoper op basis van zijn ervaring als indicatie gegeven en kunnen in geen geval bindend zijn. Deze termijnen worden in ieder geval opgelegd door de transportbedrijven en de Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4 Ontvangstbewijs

De Transporteur dient een ontvangstbewijs tegen ondertekening af te geven aan de Klant of aan de garage, naargelang het geval.

De Klant erkent en aanvaardt dat de handtekening door hem, zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger van een dergelijk ontvangstbewijs een onweerlegbaar bewijs vormt van de leveringsdatum van de volledige Bestelling of, in geval van afzonderlijke levering van producten van dezelfde Bestelling, van de producten waarop deze levering betrekking heeft.

Bij ontbreken van een uitdrukkelijk voorbehoud op de Leveringsbon, getuigt de handtekening van deze Leveringsbon van de juistheid van de bestelling en van de perfecte staat van de producten waarop deze bestelling betrekking heeft.

In elk geval is het de verantwoordelijkheid van de Klant om actie te ondernemen tegen het door hem aangewezen garage of enige andere medewerker of vertegenwoordiger, in geval van nalatigheid van deze laatste bij het ondertekenen van de Leveringsbon.

8.5 Specifieke bepalingen bij Levering op het door de Klant opgegeven adres

De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling te leveren op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven op het ogenblik van de bestelling.In dit verband verplicht de Klant zich ertoe de Verkoper een bestaand, volledig en juist leveringsadres mee te delen van een plaats waar de levering van de bestelling haalbaar en toegestaan is. De Klant garandeert de Verkoper zijn aanwezigheid, of de aanwezigheid van een bevoegde vertegenwoordiger, om de bestelling in ontvangst te nemen. Als dit niet het geval is kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de levering. In geval van retournering wegens gebrek aan of onvolledig adres, zijn de retourkosten van vijfentwintig (25) euro per pakket exclusief voor rekening van de Klant.

Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van de levering, moet hij contact opnemen met de Transporteur die verantwoordelijk is voor zijn pakket om een nieuwe leveringsdatum of een afhaling in het dichtstbijzijnde depot overeen te komen. In het andere geval worden de pakketten binnen tien (10) werkdagen teruggestuurd naar de magazijnen van de Verkoper. De retourkosten van vijfentwintig (25) euro per pakket komen uitsluitend voor rekening van de Klant en worden afgetrokken wanneer de bestelling wordt terugbetaald.

8.6 Specifieke voorwaarden bij aflevering aan een Montagecentrum

Als Klant ervoor kiest om de bestelling te laten leveren in een montagecentrum, verplicht de Klant zich ertoe, behoudens overmacht, de bestelling binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf het moment dat ze aan de montagecentrum geleverd worden, op te halen.

Bij gebreke hiervan behoudt verkoper zich het recht om:

 1. de Verkoop te annuleren uitsluitend ten nadele van de Klant, hetgeen de Verkoper het recht geeft alle betaalde bedragen in te houden; en
 2. een bewaarloon voor de bestelling van 5 euro (5,00 €) in de rekening te brengen, inclusief alle belastingen per dag vertraging berekend vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door het Montagecentrum.

Zodra de Klant ervoor kiest zijn bestelling aan een Montagecentrum te laten bezorgen, verplicht de Klant zich er eveneens toe de banden door dit Montagecentrum te laten monteren. De montagesnelheid wordt door het Montagecentrum zonder tussenkomst van de verkoper vastgesteld. De Klant verplicht zich ertoe deze te respecteren.

In het geval dat de Klant weigert de producten te monteren in het Montagecentrum waar de levering heeft plaatsgevonden, heeft het Montagecentrum het recht om de Klant een gegronde vergoeding te eisen voor de service van het ontvangen en opslaan van de producten.

Wanneer de Klant beslist zijn producten in een Montagecentrum te laten monteren, kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de ontvangst, opslag, demontage, montage en balanceringsdiensten die onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van het Montagecentrum worden geleverd.

De informatie met betrekking tot de Montagecentrums zoals openingstijden, prijzen van diensten, maximale montagediameter, etc. valt onder de verantwoordelijkheid van het Montagecentrum zelf. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de tarieven of tijden afwijken van de informatie op de Site. De Klant is verplicht om vooraf bij het Montagecentrum te informeren naar hun de prijzen en de beschikbaarheid. Het is mogelijk dat die inlichtingen veranderdt worden zonder dat de Verkoper op de hoogte werd gebracht en de mogelijkheid had om die gegevens op de website te veranderen.

8.7 Weigering van Levering zonder effectieve Annulering van de Bestelling

Indien de bestelling niet effectief wordt geannuleerd onder de voorwaarden van Artikel 5.5, heeft de Klant het recht om de levering van het pakket te weigeren, hetzij op het adres dat hij heeft opgegeven, hetzij via het montagecentrum dat hiervoor eerder werd geïnstrueerd.

In dat geval zal de bestelling doorgestuurd worden naar de magazijnen van de Verkoper of de Leverancier en zal de Klant worden terugbetaald na aftrek van de retourkosten van vijfentwintig (25) euro per pakket.

In geval van aanvaarding van de levering heeft de Klant een herroepingsrecht onder de voorwaarden van Artikel 9 hieronder.

9. HERROEPINGSRECHT

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen (hierna het « Herroepingstermijn ») om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zonder dat hij zijn beslissing hoeft te verantwoorden of andere kosten dient te dragen dan die waarin dit artikel voorziet.

Dit herroepingstermijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling door de Klant, zijnde de leveringsdatum vermeld op de het leveringsbewijs. Dit herroepingstermijn begint aan het begin van het eerste uur van de eerste dag volgend op de leveringsdatum en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van deze periode. Indien de herroepingstermijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de Verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing tot herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een e-mail te sturen waarin zijn ondubbelzinnige wil tot herroeping (https://www.bandenleader.nl/contact)

De bewijslast voor het uitoefenen van het herroepingsrecht rust op de Klant, die wordt verzocht alle nodige maatregelen te nemen om de doeltreffendheid en de bewaring van dit bewijs te waarborgen.

Na uitoefening van zijn herroepingsrecht onder de hierboven vermelde voorwaarden is de Klant verplicht de bestelling of de producten waarop de herroeping betrekking heeft uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na mededeling van zijn herroepingsbeslissing terug te zenden.

Deze terugzending kan naar keuze van de Klant, geregeld op zijn eigen wijze gebeuren, of de Klant kan de verkoper vragen voor een afhaling te zorgen.

In het geval van terugzending door de Klant dient deze de Verkoper vooraf op de hoogte te brengen zodoende het adres van het magazijn te verkrijgen waarnaar de producten moeten worden teruggezonden. Deze terugzending geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de Klant. De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies of enige schade aan de producten tijdens deze terugzending.

De Verkoper zal de Klant de volledige prijs terugbetalen binnen de veertien (14) werkdagen na de effectieve terugzending van de bestelling via het bewijs van verzending van deze producten.

In het geval van ophaling via de Verkoper, zal de Verkoper de Klant de prijs terugbetalen na aftrek van de retourkosten op basis van vijfentwintig (25) euro per artikel, binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen na de effectieve terugzending van de bestelling, of de producten waarop de herroeping betrekking heeft (wanneer de producten weer worden opgenomen in onze stock).

In beide gevallen moeten de producten van de bestelling worden teruggestuurd in hun originele verpakking, zonder dat ze zijn gemonteerd, gebruikt of beschadigd. Als dit niet zo is, zal de Verkoper de Klant geen enkele terugbetaling doen en zullen de hierboven vermelde retourkosten uiteindelijk aan de Klant in rekening worden gebracht.

De Verkoper zal de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddelen als die welke door de Klant werd gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een andere betaalwijze en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich meebrengt. Bij betaling per bankoverschrijving worden de bankgegevens van de consument gevraagd.

10. GARANTIES

10.1 Voorafgaande beperkingen

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de producten die hij bestelt voldoen aan de eisen van de voertuigfabrikant.

Tevens is de Koper verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van het voertuig, in het bijzonder de maat van de banden en velgen, de spanning van de banden, alsmede de montage- en opslagomstandigheden van de banden.

In geen van de in dit artikel genoemde garanties is rekening gehouden met gebreken als gevolg van een montagefout, normale slijtage van de producten, de gevolgen als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de producten, noch de aantasting van de producten door nalatigheid van de Klant of een van diens medewerkers.

De Verkoper biedt geen enkele garantie aan met betrekking tot gebreken in de producten dat rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van een door de Klant gekozen montagecentrum.

De garanties verleend onder dit Artikel 10 hebben een looptijd van twee (2) jaar vanaf de leveringsdatum van het (de) Product(en).

10.2 Voorafgaande Expertise

De Klant heeft de mogelijkheid om een expertise aan te vragen voor elk product dat hij defect acht.

Het product moet worden teruggestuurd naar de fabrikant om te worden onderzocht. Deze terugzending wordt door de Verkoper voor haar rekening genomen.

De beoordelingsperiode is minimaal drie (3) maanden. De Verkoper zal het (de) product(en) niet vervangen of de prijs niet terugbetalen voordat deze expertise is opgelost.

Na voltooiing van dit onderzoek ontvangt de Klant een expertiserapport waarin hij op de hoogte wordt gebracht van de uitkomst. De Verkoper zal geen rekening houden met betwisting van deze expertise.

Indien uit de expertise een productiefout naar voren komt, wordt de klant vergoed.

In het tegenovergestelde geval komen de expertisekosten van vijfendertig (35) euro per product ten laste van de Klant en worden de producten aan de Klant teruggestuurd, of wel vernietigd.

10.3 Garantie van Overeenstemming

De Verkoper verbindt zich ertoe één of meer producten in overeenstemming met de bestelling te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering en elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking. Deze nakomingsgarantie wordt enkel toegekend aan de Klant.

Het product is in overeenstemming met de voorschriften:

 • als het geschikt is voor het gebruik dat normaliter van een soortgelijk goed wordt verwacht, en zo ja:
  • indien deze overeenkomt met de door de Verkoper gegeven omschrijving en beschikt over de kwaliteiten die de Verkoper in de vorm van een staal of voorbeeld aan de Klant heeft aangeboden;
  • indien zij de kwaliteiten vertoont waarop de Klant, nagaande de openbare verklaringen van de Verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering, mag vertrouwen;
 • als de producten de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen Partijen zijn vastgesteld of als het geschikt is voor een door de Klant gewenst gebruik en dit gebruik door de Verkoper werd aanvaard.

De Verkoper is niet gebonden aan de openbare verklaringen van de producent van de producten of diens vertegenwoordiger, indien vaststaat dat hij deze niet kende en niet in staat was deze op wettige wijze te kennen.

Conformiteitsgebreken die optreden binnen vierentwintig (24) maanden na levering van het product worden verondersteld te bestaan op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Voor tweedehands verkochte producten is deze periode vastgesteld op zes (6) maanden. De Verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien het niet verenigbaar is met de aard van het product of het beweerde gebrek aan overeenstemming.

De Klant heeft het recht om de overeenstemming van het product met de bestelling te eisen. Hij kan de overeenstemming echter niet betwisten met een beroep te doen op een gebrek waarvan hij op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was of kon zijn. Hetzelfde geldt indien het gebrek zijn oorsprong vindt in de door hem geleverde materialen.

In geval van gebrek aan overeenstemming zal de Klant kiezen tussen herstelling of vervanging van het product.

De Verkoper zal echter niet naar keuze van de Klant handelen indien deze keuze, ten opzicht van de waarde van het product of de omvang van het gebrek, duidelijk onevenredige hoge kosten met zich meebrengt ten opzichte van de andere wijze. Hij is alsdan verplicht, tenzij dit onmogelijk is, volgens een niet door de Klant gekozen methode te handelen.

Als de herstelling en vervanging van het product onmogelijk blijkt te zijn, kan de Klant het Product terugzenden en de prijs doen terugbetalen of het product behouden en een deel van de prijs terugbetalen.

Dezelfde faculteit staat voor hem open:

 • als de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet binnen één (1) maand na de klacht van de Consument kan worden uitgevoerd;
 • of indien deze oplossing, gelet op de aard van het product en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, voor laatstgenoemden niet zonder grote ongemakken kan.

De verkoop mag echter niet worden teruggedraaid indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Deze oplossingen worden toegepast zonder kosten voor de consument.

10.4 Garantie van Productdefecten

De Verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken in een product die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben aangeschaft, indien hij van die gebreken had geweten.

De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan de Klant zich zelf heeft kunnen overtuigen.

Ten aanzien van consumenten en niet-professionelen is de Verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook als hij daarvan niet op de hoogte was. De Verkoper sluit echter uitdrukkelijk de garantie uit van gebreken die niet gekend waren ten aanzien van Professionelen.

In alle gevallen waarin de onderhavige garantie van toepassing zal zijn, zal de Klant de keuze hebben om de producten terug te zenden met terugbetaling van de prijs, of om de bestelling te houden tegen een prijsvergoeding.

Indien blijkt dat de Verkoper op de hoogte was van de gebreken aan het Product, is hij, behalve de teruggave van de door hem ontvangen prijs, ook aansprakelijk zijn voor alle schade en interesten jegens de Koper. Als de Verkoper echter niet op de hoogte is van gebreken aan het Product, is hij slechts verplicht de prijs terug te betalen en de kosten van de Verkoop aan de Klant te vergoeden.

Indien het Product, als gevolg van zijn slechte kwaliteit, kapot gaat, komt de schade voor rekening van de Verkoper, die jegens de Koper aansprakelijk is voor de restitutie van de prijs en andere hierboven genoemde vergoedingen. Het toevallig optreden van schade komt echter voor rekening van Klant.

10.5 Handelsgarantie

De Verkoper geeft geen andera garanties dan die vermeld de artikels 10.3 en 10.4 hierboven.

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

In alle Contracten tussen de Verkoper en een Professioneel aanvaardt de Verkoper enkel de financiële gevolgen van rechtstreekse en voorzienbare schade die aan de Professioneel wordt berokkend door een bewezen fout van de Verkoper, onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals hieronder bepaald.

De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geldelijke gevolgen van onrechtstreekse of onvoorzienbare schade, alsook, zonder dat deze opsomming limitatief is, van gederfde winst, commerciële schade, verlies van omzet of winst, verlies van klanten, verlies van een kans, kosten voor het verkrijgen van een product, enz..

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de aansprakelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Professioneel niet hoger mag zijn dan het totale bedrag van de bedragen die daadwerkelijk door de Professioneel voor de betreffende Verkoop zijn betaald.

De Professioneel kan de Verkoper slechts aansprakelijk stellen voor een tekortkoming in de nakoming van he Contract gedurende een periode van één (1) jaar na het ontstaan van die tekortkoming.

De in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid worden bepaald door het door Partijen overeengekomen saldo, dat tezamen de omvang van de verplichtingen van Verkoper uit hoofde van het Contract en de financiële voorwaarden vormt.

12. OVERMACHT

De verplichtingen van de Verkoper worden automatisch opgeschort in geval van gebeurtenissen waarop de Verkoper geen invloed heeft en die de normale uitvoering van het Contract verhinderen, zoals: aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blokkering van transportmiddelen, om welke reden dan ook, volledige of gedeeltelijke stakingen, een aanzienlijke wijziging in de toepasselijke wet- of regelgeving die van invloed is op het uitvaardigen van de Bestelling of het stilleggen of volledige of gedeeltelijke vernietiging van het (de) Product(en) van de Bestelling als gevolg van feiten die volledig niet te wijten zijn aan enige fout van de Verkoper (hierna te noemen "Overmacht") « hierna te noemen "Overmacht" »).

De Partijen komen overeen dat de Verkoper in geen geval aansprakelijk zal zijn in het geval van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen veroorzaakt door een Overmacht, waarbij hij in dit geval geen schadevergoeding of boete verschuldigd zal zijn.

In geval van overmacht waarbij de integriteit van het Contract niet wordt aangetast, wordt de levering uitgesteld tot een datum waarop de Overmachtzaak is beëindigd. Indien het geval van Overmacht een duur van twee (2) maanden overschrijdt, heeft elk van de Partijen het recht om het Contract per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te beëindigen.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud die onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder:

 • onderscheidende tekens beschermd als handelsmerken;
 • originele vormen (met inbegrip van afbeeldingen, video's, teksten, enz..) die door het auteursrecht zijn beschermd, alsmede
 • databanken waarvan de oprichting, de verificatie of de presentatie getuigt van een belangrijke financiële, materiële of menselijke investering;

zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper of zijn partners.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze intellectuele eigendommen door een derde partij kan bijgevolg een inbreuk en gerechtelijke procedures als zodanig vormen.

14. PERSOONSGEGEVENS

De door de Verkoper in het kader van de Verkoop over de Klant verzamelde persoonsgegevens zijn het voorwerp van een geautomatiseerde verwerking waarvoor de Verkoper als enige de middelen en het doel bepaalt en zijn als dusdanig verantwoordelijk voor een dergelijke verwerking in de zin van artikel 3.4 van de Andorrese Wet 15/2003 van 18 december 2003 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna « LQPD »).

In overeenstemming met artikel 13 van het LQPD en artikel 10 van het Reglement van het Andorrese Agentschap voor de Gegevensbescherming, wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat het doel van deze verwerking als volgt is:

 • de correcte uitvoering van de Verkoop te verzekeren; en
 • het opstellen van statistieken over de eigen activiteit van de verkoper.

Deze informatie is bestemd voor de Verkoper, zijn eventuele partners en de wettelijke en regelgevende autoriteiten.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de verwerking van de persoonsgegevens door de Verkoper is geregistreerd bij het Andorrese Agentschap voor de Gegevensbescherming.

Als zodanig heeft de Verkoper zich ertoe verbonden om alle persoonlijke gegevens van de betrokken personen, welke gegevens worden verzameld en verwerkt door de Verkoper met de striktste vertrouwelijkheid in overeenstemming met artikel 12 van het LQPD te beschermen.

De Klant heeft te allen tijde de rechten:

 • toegang tot, rectificatie en verwijdering van zijn gegevens die hij bij de Verkoper kan laten gelden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: https://www.bandenleader.nl/contact waarin zijn identiteit en het onderwerp van zijn verzoek duidelijk worden vermeld; en
 • geen toestemming te verlenen voor de verwerking van gegevens, aangezien de uitoefening van dit recht tot gevolg heeft dat de Klant geen bestelling kan plaatsen op de Site van de Verkoper.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de bewaartermijn van zijn persoonsgegevens niet langer is dan vijf (5) jaar vanaf de laatste Bestelling van de Klant.

15. CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Het Contract bestaat uit de volgende contractuele documenten:

 1. van deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
 2. van het bestelformulier;
 3. van het leveringsbewijs;
 4. van de Factuur.

In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de bepalingen van twee van de documenten, zal de bepaling van het hoger gerangschikte document prevaleren (bv.: Verkoopfactuur heeft voorrang op leveringsbewijs; leveringsbewijs heeft voorrang op bestelformulier; bestelformulier heeft voorrang op Algemene Verkoopvoorwaarden).

Geen enkele andere vermelding op het leveringsbewijs door de Klant, zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger dan zijn handtekening, zal als contractueel beschouwd worden, tenzij ze door de Verkoper aanvaard werd.

Alle bovengenoemde contractuele documenten vertegenwoordigen alle verbintenissen die tussen de partijen bestaan. Deze contractuele documenten vervangen en annuleren elke eerdere mondelinge of schriftelijke verbintenis met betrekking tot de Verkoop.

16. RUBRIEKEN

De rubrieken die in de AV worden gebruikt, zijn enkel bedoeld voor het gemak en mogen niet bijdragen tot het beïnvloeden van de betekenis of de structuur van de bepalingen van de AV.

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de rubrieken van de clausules en een van de clausules, zullen de titels onbestaande worden verklaard

17. GELDIGHEID

Indien één of meer bepalingen van de AV op grond van een wet, regeling of na een einduitspraak van een bevoegde rechter ongeldig, onuitgeschreven of onuitvoerbaar worden verklaard, worden deze bepaling(en) geacht los te staan van de AV. De overige bepalingen van de AV worden als geldig beschouwd en blijven van kracht, tenzij een van de partijen aantoont dat de geannuleerde bepaling(en) van wezenlijk en doorslaggevend belang is (zijn), zonder welke zij geen overeenkomst zou hebben gesloten.

18. TOLERANTIES

Het feit dat een van de Partijen geen beroep doet op een schending van de door de andere Partij verplichtingen uit het Contract, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand van de nakoming van de verplichting in kwestie bij gebreke van een verjaringstermijn.

19. TOEGEPASTE WET

De contractuele verhouding tussen de Verkoper en de in de Europese Unie gevestigde Consument-afnemer wordt geregeld door de wet van de lidstaat waar laatstgenoemde is gevestigd, voor wat betreft zijn bescherming uit hoofde van het consumentenrecht van die lidstaat.

Aangezien de gegevens met betrekking tot de Bestelling elektronisch worden verwerkt door de Maltese vestiging van de Verkoper, is de Maltese wet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Op alle andere aangelegenheden die niet onder de twee bovenstaande bepalingen vallen, is subsidiair het Andorrese recht van toepassing.

LiveChat
Whatsapp Messenger